Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie:

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky.

Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky, resp. diskrétnej matematiky a modelovania neurčitosti,
- ovládanie systémov OS Windows, OS Linux, LaTeX, Nauty, Gap a anglického jazyka,
- skúsenosti z medzinárodnej spolupráce v oblasti matematiky, vrátane prednášania v anglickom jazyku.


Termín nástupu: 1.9.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.