Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- PhD. z aplikovanej matematiky.


Ďalšie požiadavky:
- ovládanie softvéru MATHEMATICA a jeho uplatnenie vo výuke,
- aktívne ovládanie angličtiny,
- pedagogická prax v oblasti teórie pravdepodobnosti a stochastických integrálov,
- publikačná činnosť v zahraničných časopisoch.

Termín nástupu: 1.2.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.