Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU:


Kvalifikačné predpoklady:
- PhD. z aplikovanej matematikyalebo príbuznej oblasti.


Ďalšie požiadavky:
- ovládanie paralelného programovania (MPI platforma), vrátane pedagogickej praxe,
- aktívne ovládanie angličtiny,
- publikačná činnosť v medzinárodných časopisoch v oblasti vysoko-výkonných výpočtov.


Termín nástupu: 1.12.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.