Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie: 

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru technológie stavieb pre odbor Stavebníctvo SvF


Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Technológia stavieb,
- PhD. alebo absolvovanie doktorandského štúdia v študijnom programe Technológia stavieb.


Ďalšie požiadavky:
- praktické skúsenosti s výskumnými prácami v laboratóriu a in situ,
- ovládanie minimálne jedného svetového jazyka,
- publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch.


Termín nástupu: 1.10.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.