Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v oblasti aplikovanej matematiky:


Kvalifikačné predpoklady:
- PhD. z aplikovanej matematiky alebo príbuznej oblasti.


Ďalšie požiadavky:
- ovládanie softvéru MATHEMATICA a jeho uplatnenia vo výuke a vo výskume,
- aktívne ovládanie angličtiny,
- pedagogická prax v oblasti matematiky,
- publikačná činnosť v karentovaných zahraničných časopisoch.


Termín nástupu: 1.12.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.


prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
d e k a n