Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrieSvF STU v oblasti aplikovanej matematiky


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené PhD. v študijnom odbore Aplikovaná matematika alebo príbuznej oblasti.


Ďalšie požiadavky:
- ovládanie numerických softvérov ANSYS a MATHEMATICA, ovládanie grafického softvéru AUTOCAD, vrátane pedagogickej praxe s uvedenými softvérmi,
- aktívne ovládanie angličtiny, vrátane pedagogickej praxe v matematických predmetoch v angličtine,
- publikačná činnosť na Slovensku i v zahraničí.


Termín nástupu: 1.10.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.