Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore matematika,
- PhD. z oblasti aplikovanej matematiky, resp. príbuzných oblastí, minimálne
po písomnej časti dizertačnej skúšky.

Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v domácich a zahraničných periodikách,
- viacročná pedagogická prax v oblasti vysokoškolskej matematiky,
- administrátorská prax pri spravovaní počítačových sietí,
- aktívne ovládanie matematických softvérov.


Termín nástupu: 1.7.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.