Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry dopravných stavieb :

Kvalifikačné predpoklady: 

  • - VŠ vzdelanie príslušného zamerania, 
  • - vedecká hodnosť PhD. 

Ďalšie požiadavky: 

  • - vedecko-pedagogická prax – 2 roky praxe v odbore, 
  • - aktívna znalosť svetového jazyka, 
  • - zoznam vedeckých a odborných prác, 
  • - uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry.  

Termín nástupu: 1.3.2016 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.