Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry telesnej výchovy:

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie príslušného zamerania,
- vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:
- 5 rokov praxe v odbore, z toho 2 roky pedagogická prax,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- zoznam vedeckých a odborných prác,
- uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry.


Termín nástupu: 1.2.2016


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.