Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a ústavu:

- betónových konštrukcií a mostov
- dopravných stavieb
- geodetických základov
- geodézie
- geotechniky
- hydrotechniky
- konštrukcií pozemných stavieb
- kovových a drevených konštrukcií
- fyziky
- stavebnej mechaniky
- materiálového inžinierstva
- technológie stavieb
- zdravotného a environmentálneho inžinierstva
- technických zariadení budov
- architektúry
- jazykov /+
- telesnej výchovy /+
- humanitných vied /+
- ústavu súdneho znalectva /+

Požiadavky:
- príslušné VŠ vzdelanie
- vedecká hodnosť
- 10 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky pedagogická prax
- aktívna znalosť svetového jazyka
- uchádzač si na výberové konanie pripraví spracovanú koncepciu rozvoja katedry

+/ nevyžaduje sa vedecká hodnosť


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.