Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov
Dizertačné práce RIEŠENÉ - obhájené

Prijatí v akademickom roku 2019/2020

Veronika Jakócsová: Vývoj metód a softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu 3D priestorových dát
Školiteľ: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Adam Novák: Skúmanie hydrologického signálu v opakovaných meraniach tiažového zrýchlenia
Školiteľ: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2018/2019

Filip Pružinec: Priestorová analýza heterogénnych dát pri riešení aktuálnych úloh v ochrane kultúrnych a prírodných hodnôt
Školiteľ: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2017/2018

Richard Czikhardt: Monitorovanie stability územia na regionálnej úrovni pomocou družicovej radarovej interferometrie.
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.

Daniela Piačková: Modelovanie tiažového poľa topografických hmôt pomocou spektrálnych metód
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2016/2017

Martin Leško: Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku s využitím družicovej radarovej interferometrie
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.

 

Prijatí v akademickom roku 2015/2016

Peter Špánik: Využitie odrazených signálov GNSS (GNSS-reflektometria) na monitorovanie zmien prostredia
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.