Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Dizertačné práce riešené  - OBHÁJENÉ

Dizertačné práce obhájené na Katedre geodetických základov po roku 2004:

2021

Richard Czikhardt: Monitorovanie stability územia na regionálnej úrovni pomocou družicovej radarovej interferometrie.
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Dátum obhajoby: 31.08.2021

Peter Špánik: Využitie odrazených signálov GNSS (GNSS-reflektometria) na monitorovanie zmien prostredia
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD., doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Dátum obhajoby: 31.08.2021

2020

Martin Imrišek: Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD., prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Dátum obhajoby: 28.01.2020

2019

Miroslava Majkráková: Určovanie fyzikálnych výšok na území Slovenska
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Dátum obhajoby: 27.08.2019

2018

Zuzana Ďuríčková: Komplexné riešenie problematiky určovania topografických efektov
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD
Dátum obhajoby: 31.08.2018

Kristína Kročková: Harmonizácia priestorových dát domény ochrany kultúrno-historického dedičstva
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Konzultant: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Dátum obhajoby: 16.01.2018

Pavol Letko: Analýza relativistických efektov a ich detekcia v metódach kozmickej geodézie
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Dátum obhajoby: 12.12.2018

Alexandra Rášová: Substanciálna analýza viditeľnosti v prostredí GIS
Školiteľ: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD., prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Konzultant: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.

Dátum obhajoby: 16.01.2018

2017

Matúš Bakoň: Monitorovanie stability územia pomocou technológie InSAR
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Dátum obhajoby: 05.10.2017

2016

Blažej Bucha: Gravity Field Modelling in Terms of Spherical Radial Basis Functions     autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Dátum obhajoby: 30.08.2016

2014

Eva Stopková: Tvorba a aplikácia 3D analytických funkcií v priestorových analýzach     autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 15.12.2014

Linda Gálová: Geoinformačná podpora v krízovom manažmente    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Dátum obhajoby: 26. 8. 2014

Martin Pitoňák: Využitie metód družicovej gradientometrie pri riešení geodetických úloh    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Konzultant: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Dátum obhajoby: 26. 8. 2014

 

2013

Michal Mikolaj: Vplyv variácie hydrologických hmôt na gravimetrické merania    autoreferát
Školiteľ:doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Dátum obhajoby: 26. 8. 2013

Branislav Hábel: Analýza dlhodobých meraní supravodivým gravimetrom    autoreferát
Školiteľ:doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Konzultant: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 26. 8. 2013

Tomáš Kliment: Vyhľadávanie zdrojov geopriestorových informácií prostredníctvom internetu    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Ernest Bučko, PhD
Dátum obhajoby: 7. 3. 2013

 

2012

Dušan Cibulka: Uplatnenie webových služieb pri sprístupňovaní a spracovaní geodát    autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 11. 12. 2012

 

2011

Tibor Lieskovský: Využitie geografických informačných systémov v predikčnom modelovaní v archeológii    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.
Dátum obhajoby: 19. 12. 2011

Linda Hipmanová: Geo-kinematics of Central and Southeastern Europe based on Integration of permanent and epoch-wise GPS networks 
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 30. 6. 2011

 

2010

Vladimír Stromček: Využitie objektovo orientovaného prístupu na modelovanie geoobjektov a geosystémov    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.
Dátum obhajoby: 9. 12. 2010

Branislav Droščák: Homogenizácia výsledkov dlhodobého monitorovania polohy pomocou GNSS a ich geodynamická interpretácia    autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 7. 12. 2010

Juraj Bezručka: Analýza permanentných sietí GPS v kvázi-reálnom čase a jej aplikácie    autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 7. 12. 2010

Juraj Papčo: Monitorovanie deformácií zemskej kôry vo vysokohorskom prostredí    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Dátum obhajoby: 26. 2. 2010

 

2009

Michal Šprlák: Numerické testovanie procedúr pri určení geoidu    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Dátum obhajoby: 18. 6. 2009

 

2008

Miloš Vaľko: Variácia parametrov Zeme a ich vplyv na geodetické referenčné systémy    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Dátum obhajoby: 25. 11. 2008

 

2007

Michal Hrčka: Slapové efekty pri určovaní polohy pomocou GPS - modely a ich korekcie    autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 17. 10. 2007

 

2006

Ivana Ivánová: Data Quality in Spatial Datasets    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.
Dátum obhajoby: 30. 6. 2006

Marián Kováč: Počítačové modelovanie v analýze geodetických meraní    autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 29. 5. 2006

 

2005

Miroslava Igondová: Využitie permanentných sietí GPS na modelovanie troposféry a ionosféry    autoreferát
Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Dátum obhajoby: 21. 6. 2005

Róbert Čunderlík: Využitie metódy okrajových prvkov na riešenie Neumannovej geodetickej okrajovej úlohy    autoreferát
Školiteľ: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Dátum obhajoby: 21. 3. 2005