Prejsť na obsah
Študenti

Ak chcete požiadať o priznanie alebo prehodnotenie sociálneho štipendia, vyplňte žiadosť DOC, vytlačte ju, podpíšte a pošlite ju poštou na adresu:

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Študijné oddelenie
Radlinského 11
810 05 Bratislava

K žiadosti priložte všetky potrebné dokumenty. Ak vznikne nárok na sociálne štipendium, priznáva sa od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. Nárok na sociálne štipendium sa posudzuje po doručení overených dokladov alebo originálov požadovaných dokumentov.

Poznámka: Ako pomôcku pre vyplnenie žiadosti uvádzame vzor vyplnenej žiadosti DOC. Nezabudnite na záver vytlačený dokument podpísať (žiadateľ sa podpisuje na troch rôznych miestach).

Priznanie sociálneho štipendia

Sociálne štipendium sa priznáva na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy) alebo v študijnom programe druhého stupňa (inžinierske programy). 

Podanie žiadosti

Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka.

Nárok na sociálne štipendium nevzniká:

  • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou potrebou študenta) alebo
  • ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal (napr. ak študent poberal v akademickom roku 2019/2020 sociálne štipendium v bakalárskom programe, následne od akademického roku 2020/2021 začal štúdium iného bakalárskeho programu, počas akademického roka 2020/2021 nemá v novom študijnom programe nárok na sociálne štipendium, pretože v prvom roku štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania sociálne štipendium už poberal, nie je rozhodujúce, v koľkých mesiacoch mu bolo poskytnuté).

Zohľadňovaný príjem

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi, atď. 

Samostatne posudzovanie študenta

To, že študent nežije s rodičmi automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2 násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi (musia spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky) bez ohľadu na to, či s nimi žije alebo nie, v spoločnej domácnosti.