Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou ako prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Úspešní absolventi získajú titul Bc.

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2022
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2022 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 13. mája 2022

2. kolo prijímacieho konania

2. kolo prijímacieho konania sa organizuje pre všetky študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia.

Termín podania prihlášky: do 8. augusta 2022
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2022 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 23. augusta 2022

Prihláška na štúdium

Vstup do systému elektronických prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Pri platbe prevodom, do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Povinné dokumenty ku prihláške:

 • doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia (maturitné vysvedčenie a pod. - kópia, overené),
 • koncoročné vysvedčenie posledného ročníka strednej školy - kópia, overené,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (pri platbe prevodom),
 • zostava známok zo strednej školy (koncoročné vysvedčenia - kópia, overené),
 • životopis,
 • rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí - informácie v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku (len uchádzači, ktorí úspešne ukončili stredoškolské štúdium v zahraničí).

Pod "overením" sa v tomto texte rozumie jedna z nasledujúcich možností:

 • overenie dokumentu notárom,
 • overenie dokumentu obecným úradom,
 • overenie dokumentu strednou školou.

Doplňujúce informácie k podávaniu prihlášok:

 • lekárske potvrdenie nevyžadujeme.

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do 10.5.2022 (resp. 18.8.2022 v 2. kole prijímacích skúšok), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium  (v súčasnosti sa uplatňuje bod 4. - prijímame bez prijímacích skúšok)

Návod na vyplnenie prihlášky v ukrajinskom jazyku

Máte otázky?
V prípade nejasností kontaktujte naše študijné oddelenie.

Bakalárske študijné programy

Študijný program JV R PP Študijný odbor
Civil Engineering (CExA) denná A * 3 20 Stavebníctvo
Civil Engineering (CE) denná A, S 3 20 Stavebníctvo
Geodézia a kartografia (GaK) denná S 3 60 Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS) denná S 3 40 Stavebníctvo
Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP) denná S 3 40 Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Matematicko-počítačové modelovanie (MPM) denná S 3 40 Matematika
Pozemné stavby a architektúra (PSA) denná S 4 160 Stavebníctvo a
Architektúra a urbanizmus
Technológie a manažérstvo stavieb (TMS) denná S 3 60 Stavebníctvo
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) denná S 3 40 Stavebníctvo
 • JV - jazyk výučby: A - anglický, S - slovenský
 • - forma štúdia
 • R - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
 • PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov
 • * - štúdium v anglickom jazyku CExA je spoplatnené

V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

Nadväznosť inžinierskych študijných programov na bakalárske št. programy

Bakalársky študijný program Nadväzujúci inžiniersky študijný program
Civil Engineering Civil Engineering
Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Nosné konštrukcie stavieb
Krajinárstvo a krajinné plánovanie Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Matematicko-počítačové modelovanie Matematicko-počítačové modelovanie
Pozemné stavby a architektúra Architektonické konštrukcie a projektovanie
Pozemné stavby a architektúra
Technické zariadenia budov
Nosné konštrukcie stavieb
Technológie a manažérstvo stavieb

Technológia stavieb
Technické zariadenia budov
Vodné stavby a vodné hospodárstvo Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Opis bakalárskych študijných programov

Absolvent študuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku (študijný program - CExA) alebo niektoré z predmetov študuje v slovenskom jazyku (študijný program - CE). Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Bude rozumieť základným teoretickým princípom a postupom výstavby rôznych stavieb. Bude mať znalosti z oblasti stavebných materiálov. Ťažiskom odborných predmetov sú otázky súvisiace s konštrukciami pozemných stavieb. Bude schopný navrhovať jednoduchšie stavby, prezentovať vlastné riešenia technických a ekonomických problémov pri výstavbe rôznych druhov stavieb. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. V prvom ročníku sa tiež ponúka zlepšenie komunikácie študentov v slovenskom prostredí absolvovaním slovenského jazyka.

Absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa absolvovaním predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa sa buduje štúdiom prírodných vied - matematiky, fyziky a geológie, na ktoré nadväzujú disciplíny odborného teoretického charakteru - geodézia, matematická geodézia, spracovanie a analýza meraní, sférická astronómia a kozmická geodézia a fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria lokálne geodetické siete, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, pozemkové úpravy, katastrálne mapovanie a kataster nehnuteľností. Profil absolventa dotvárajú predmety dopravné staviteľstvo a vodohospodárske stavby a skupina humanitných predmetov - dejiny staviteľstva a zememeračstva a právo. Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy ako aj v podnikateľskom sektore. Je pripravený na štúdium inžinierskeho štúdia v študijnom programe geodézia a kartografia.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Ing. Vladimír Uhlík

Absolvent študijného programu si osvojí základné poznatky z oblasti navrhovania a realizácie inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Je vedený k tvorivému rozvíjaniu základných teoretických vedomostí, konštrukčných zásad a ku komplexnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad spoľahlivosti. Dôraz je kladený na samostatnosť a schopnosť prispôsobenia k obmene informácií a dynamickému rozvoju technológií. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. V prípade nástupu do praxe nájde uplatnenie v mnohých profesiách stavebníctva pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho staviteľstva, pri realizácii dopravných a vodných stavieb a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolvent nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.

Ing. Silvia Cápayová, PhD.

Ing. Miloslav Frankovský

Ing. Michal Krchňák, PhD.

Ing. Ladislav Nagy

Ing. Miloš Slivanský, PhD.

Absolvent získa poznatky o princípoch ochrany, tvorby a využívania krajiny. Absolvent vie spracovávať krajinné plány a návrhy štruktúr v sídlach a extraviláne, hodnotiť kvalitu zložiek životného prostredia v krajine, určiť eróznu ohrozenosť územia a navrhovať opatrenia na jej elimináciu (organizačné, biologicko-agrotechnické, technicko-stavebné). Absolvent sa uplatní v projekčných kanceláriách zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, na krajinné plánovanie a aplikáciu vegetačných a biotechnických prvkov, na revitalizáciu vodných tokov, výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb, nájdu uplatnenie v štátnej správe, v orgánoch životného prostredia a regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, v orgánoch miestnej samosprávy, v Slovenskom vodohospodárskom podniku, v orgánoch ochrany prírody a krajiny, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente vo výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním. Tiež sa uplatní v oblasti expertného posudzovania vplyvov na životné prostredie a v environmentálnom audite.

Ing. Milan Bardún

Ing. Dávid Grega

Ing. Alexandra Kirth

Ing. Martina Majorošová, PhD.

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na počítačové modelovanie a analýzu inžinierskych úloh. Bude rozumieť moderným metódam aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizačné, grafické a vizualizačné metódy a softvéry), bude ovládať prácu s počítačom (programovacie jazyky, operačné systémy, počítačové siete, internetové aplikácie) a bude oboznámený s aplikáciami matematického a počítačového modelovania vo vede a technike. Bude môcť pracovať vo všetkých oblastiach, kde sa využívajú matematické metódy a počítačová analýza na riešenie praktických úloh, ako sú napríklad stavebné, elektrotechnické, strojnícke inžinierstvo, bioinžinierstvo, geodézia, informatika, počítačová grafika, spracovanie obrazu, štatistická analýza dát, ako aj v oblasti niektorých ekonomických a finančných aplikácií. Nájde uplatnenie predovšetkým vo firmách a tímoch orientovaných na matematicko-počítačovú analýzu inžinierskych úloh a na vývoj softvéru  v oblasti inžinierskych výpočtov a simulácií pri aplikácii moderných numerických, štatistických, optimalizačných a vizualizačných metód.

Ing. Maroš Bohunčák

doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Ing. Aneta Alexandra Ožvat

Ing. Vierka Štecková

Viac informácií o tomto programe na stránke.

Absolvent študijného programu získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s orientáciou na prípravu a realizáciu architektonických stavieb. Získa a pochopí teoretický základ z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný zámer nadväzujú inžinierske vedy, ktoré tvoria vstupy pre základy aplikovaných vedných disciplín z architektúry, navrhovania a realizácie konštrukcií pozemných, inžinierskych a environmentálnych stavieb. Dôležitou súčasťou výučby je rozvoj tvorivosti a zručnosti, využívanie výpočtovej techniky, osvojenie si základov svetového jazyka a rozvíjanie telesnej zdatnosti. Absolvent bude pripravený na štúdium študijných programov druhého stupňa na študijnom odbore pozemné stavby ako aj na študijnom odbore architektúra a urbanizmus , prípadne na odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, samostatný pracovník v oblasti investorskej činnosti, riadenia architektonických investičných projektov, stavebných dodávateľských organizácií stavebných systémov a sústav budov a tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe, v štátnej správe  a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne.

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.

Absolvent môže vykonávať funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách a užívaní stavieb na nižších úrovniach ako stavbyvedúci a stavebný dozor, projektant POV a zariadenia staveniska, asistent manažéra stavieb, mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavby, manažér prevádzky a údržby budov, skúšobník pri preukazovaní zhody, referent BOZP a OŽP.

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Je jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Na STU sa začal pestovať už od jej vzniku na jednom z jej prvých oddelení, oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho. Má na Slovensku jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej tak aj vo výskumnej činnosti. Projekčné a vývojové aktivity a výučbu zabezpečujú poprední odborníci z oblasti hydrotechniky, zdravotného a environmentálneho inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. V SR je vodné hospodárstvo inšitucionalizovaným odvetvím národného hospodárstva, podlieha MŽP SR a MP SR, má vlastné legislatívne zabezpečenie vychádzajúce z legislatívy EÚ, špecializovanú štátnu správu, výkonné orgány a organizácie riadené a financované štátom, súkromný a mimovládny sektor a vlastnú vedecko-výskumnú základňu. absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva, hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a poznatky z oblasti vodární a kanalizácií. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov. Absolvent pochopí podstatné fakty a pojmy vzťahujúce sa k výstavbe a prevádzke vodohospodárskych stavieb. Vie ich použiť pri navrhovaní a zhotovovaní konštrukcií takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodohospodárskych stavieb alebo prevádzkovateľ melioračných zariadení.

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Ing. Réka Wittmanová, PhD.

Viac informácií o tomto programe na Facebooku.