Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou ako prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Úspešní absolventi získajú titul Bc.

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2021
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2021 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 14. mája 2021

2. kolo prijímacieho konania

V druhom kole prijímacieho konania je možnosť podať si prihlášku na všetky akreditované študijné programy.

Termín podania prihlášky: do 9. augusta 2021
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2021 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 24. augusta 2021

Prihláška na štúdium

Vstup do systému elektronických prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Pri platbe prevodom, do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Povinné dokumenty ku prihláške:

 • doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia (maturitné vysvedčenie a pod. - kópia, overené),
 • koncoročné vysvedčenie posledného ročníka strednej školy - kópia, overené,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (pri platbe prevodom),
 • zostava známok zo strednej školy (koncoročné vysvedčenia - kópia, overené),
 • životopis,
 • rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí (vydáva Okresný úrad, Odbor školstva) a ekvivalencia dokladov (vydáva MŠVVaŠ SR) - len uchádzači, ktorí úspešne ukončili stredoškolské štúdium v zahraničí.

Pod "overením" sa v tomto texte rozumie jedna z nasledujúcich možností:

 • overenie dokumentu notárom,
 • overenie dokumentu obecným úradom,
 • overenie dokumentu strednou školou.

Doplňujúce informácie k podávaniu prihlášok:

 • lekárske potvrdenie nevyžadujeme.

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do 11.5.2021 (resp. 19.8.2021 v 2. kole prijímacích skúšok), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium  (v súčasnosti sa uplatňuje bod 4. - prijímame bez prijímacích skúšok)

Máte otázky?
V prípade nejasností kontaktujte naše študijné oddelenie.

Študijný program JV R PP Študijný odbor
Civil Engineering (CExA) denná A * 3 20 Stavebníctvo
Civil Engineering (CE) denná A, S 3 20 Stavebníctvo
Geodézia a kartografia (GaK) denná S 3 60 Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS) denná S 3 40 Stavebníctvo
Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP) denná S 3 40 Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Matematicko-počítačové modelovanie (MPM) denná S 3 40 Matematika
Pozemné stavby a architektúra (PSA) denná S 4 160 Stavebníctvo a
Architektúra a urbanizmus
Technológie a manažérstvo stavieb (TMS) denná S 3 60 Stavebníctvo
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) denná S 3 40 Stavebníctvo
 • JV - jazyk výučby: A - anglický, S - slovenský
 • - forma štúdia
 • R - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
 • PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov
 • * - štúdium v anglickom jazyku CExA je spoplatnené

V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

Nadväznosť inžinierskych študijných programov na bakalárske 
bakalársky študijný program nadväzujúci inžiniersky študijný program
• Civil Engineering • Civil Engineering
• Geodézia a kartografia • Geodézia a kartografia
• Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby • Nosné konštrukcie stavieb
• Matematicko-počítačové modelovanie • Matematicko-počítačové modelovanie
• Pozemné stavby a architektúra

• Architektonické konštrukcie a projektovanie
• Pozemné stavby a architektúra
• Technické zariadenia budov
• Nosné konštrukcie stavieb

• Krajinárstvo a krajinné plánovanie

• Krajinárstvo a krajinné plánovanie
• Stavby na ochranu územia

• Technológie a manažérstvo stavieb

• Technológia stavieb
• Technické zariadenie budov
• Vodné stavby a vodné hospodárstvo • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
• Stavby na ochranu územia


Opis akreditovaných študijných programov

Absolvent študuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku (študijný program - CExA) alebo niektoré z predmetov študuje v slovenskom jazyku (študijný program - CE). Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Bude rozumieť základným teoretickým princípom a postupom výstavby rôznych stavieb. Bude mať znalosti z oblasti stavebných materiálov. Ťažiskom odborných predmetov sú otázky súvisiace s konštrukciami pozemných stavieb. Bude schopný navrhovať jednoduchšie stavby, prezentovať vlastné riešenia technických a ekonomických problémov pri výstavbe rôznych druhov stavieb. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. V prvom ročníku sa tiež ponúka zlepšenie komunikácie študentov v slovenskom prostredí absolvovaním slovenského jazyka.

Absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa absolvovaním predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa sa buduje štúdiom prírodných vied - matematiky, fyziky a geológie, na ktoré nadväzujú disciplíny odborného teoretického charakteru - geodézia, matematická geodézia, spracovanie a analýza meraní, sférická astronómia a kozmická geodézia a fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria lokálne geodetické siete, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, pozemkové úpravy, katastrálne mapovanie a kataster nehnuteľností. Profil absolventa dotvárajú predmety dopravné staviteľstvo a vodohospodárske stavby a skupina humanitných predmetov - dejiny staviteľstva a zememeračstva a právo. Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy ako aj v podnikateľskom sektore. Je pripravený na štúdium inžinierskeho štúdia v študijnom programe geodézia a kartografia.

Absolvent študijného programu si osvojí základné poznatky z oblasti navrhovania a realizácie inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Je vedený k tvorivému rozvíjaniu základných teoretických vedomostí, konštrukčných zásad a ku komplexnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad spoľahlivosti. Dôraz je kladený na samostatnosť a schopnosť prispôsobenia k obmene informácií a dynamickému rozvoju technológií. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. V prípade nástupu do praxe nájde uplatnenie v mnohých profesiách stavebníctva pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho staviteľstva, pri realizácii dopravných a vodných stavieb a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolvent nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.

Absolvent získa poznatky o princípoch ochrany, tvorby a využívania krajiny. Absolvent vie spracovávať krajinné plány a návrhy štruktúr v sídlach a extraviláne, hodnotiť kvalitu zložiek životného prostredia v krajine, určiť eróznu ohrozenosť územia a navrhovať opatrenia na jej elimináciu (organizačné, biologicko-agrotechnické, technicko-stavebné). Absolvent sa uplatní v projekčných kanceláriách zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, na krajinné plánovanie a aplikáciu vegetačných a biotechnických prvkov, na revitalizáciu vodných tokov, výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb, nájdu uplatnenie v štátnej správe, v orgánoch životného prostredia a regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, v orgánoch miestnej samosprávy, v Slovenskom vodohospodárskom podniku, v orgánoch ochrany prírody a krajiny, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente vo výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním. Tiež sa uplatní v oblasti expertného posudzovania vplyvov na životné prostredie a v environmentálnom audite.

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na počítačové modelovanie a analýzu inžinierskych úloh. Bude rozumieť moderným metódam aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizačné, grafické a vizualizačné metódy a softvéry), bude ovládať prácu s počítačom (programovacie jazyky, operačné systémy, počítačové siete, internetové aplikácie) a bude oboznámený s aplikáciami matematického a počítačového modelovania vo vede a technike. Bude môcť pracovať vo všetkých oblastiach, kde sa využívajú matematické metódy a počítačová analýza na riešenie praktických úloh, ako sú napríklad stavebné, elektrotechnické, strojnícke inžinierstvo, bioinžinierstvo, geodézia, informatika, počítačová grafika, spracovanie obrazu, štatistická analýza dát, ako aj v oblasti niektorých ekonomických a finančných aplikácií. Nájde uplatnenie predovšetkým vo firmách a tímoch orientovaných na matematicko-počítačovú analýzu inžinierskych úloh a na vývoj softvéru  v oblasti inžinierskych výpočtov a simulácií pri aplikácii moderných numerických, štatistických, optimalizačných a vizualizačných metód.

Viac informácií o tomto programe na stránke.

Absolvent študijného programu získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s orientáciou na prípravu a realizáciu architektonických stavieb. Získa a pochopí teoretický základ z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný zámer nadväzujú inžinierske vedy, ktoré tvoria vstupy pre základy aplikovaných vedných disciplín z architektúry, navrhovania a realizácie konštrukcií pozemných, inžinierskych a environmentálnych stavieb. Dôležitou súčasťou výučby je rozvoj tvorivosti a zručnosti, využívanie výpočtovej techniky, osvojenie si základov svetového jazyka a rozvíjanie telesnej zdatnosti. Absolvent bude pripravený na štúdium študijných programov druhého stupňa na študijnom odbore pozemné stavby ako aj na študijnom odbore architektúra a urbanizmus , prípadne na odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, samostatný pracovník v oblasti investorskej činnosti, riadenia architektonických investičných projektov, stavebných dodávateľských organizácií stavebných systémov a sústav budov a tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe, v štátnej správe  a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne.

Absolvent môže vykonávať funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách a užívaní stavieb na nižších úrovniach ako stavbyvedúci a stavebný dozor, projektant POV a zariadenia staveniska, asistent manažéra stavieb, mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavby, manažér prevádzky a údržby budov, skúšobník pri preukazovaní zhody, referent BOZP a OŽP.

Je jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Na STU sa začal pestovať už od jej vzniku na jednom z jej prvých oddelení, oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho. Má na Slovensku jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej tak aj vo výskumnej činnosti. Projekčné a vývojové aktivity a výučbu zabezpečujú poprední odborníci z oblasti hydrotechniky, zdravotného a environmentálneho inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. V SR je vodné hospodárstvo inšitucionalizovaným odvetvím národného hospodárstva, podlieha MŽP SR a MP SR, má vlastné legislatívne zabezpečenie vychádzajúce z legislatívy EÚ, špecializovanú štátnu správu, výkonné orgány a organizácie riadené a financované štátom, súkromný a mimovládny sektor a vlastnú vedecko-výskumnú základňu. absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva, hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a poznatky z oblasti vodární a kanalizácií. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov. Absolvent pochopí podstatné fakty a pojmy vzťahujúce sa k výstavbe a prevádzke vodohospodárskych stavieb. Vie ich použiť pri navrhovaní a zhotovovaní konštrukcií takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodohospodárskych stavieb alebo prevádzkovateľ melioračných zariadení.

Viac informácií o tomto programe na Facebooku.