Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ako druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, ktoré umožňuje získať úplné vysokoškolské vzdelanie a stať sa vysokokvalifikovaným odborníkom vo svojom odbore. Úspešní absolventi získajú titul Ing.

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2022
Termín konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 17. júna 2022
Termín konania prijímacej skúšky: 21. júna 2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 23. júna 2022

2. kolo prijímacieho konania

Pre niektoré študijné programy, v ktorých ostanú voľné miesta, bude organizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 8. júla 2022.

Termín podania prihlášky: do 8. augusta 2022
Termín konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 22. augusta 2022
Termín konania prijímacej skúšky: 22. augusta 2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 23. augusta 2022

Prihláška na štúdium

Vstup do systému elektronických prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky word

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Pri platbe prevodom, do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Povinné dokumenty ku prihláške:

 • doklad o absolvovaní štúdia predchádzajúceho stupňa (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom - kópia, overené),
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (pri platbe prevodom),
 • výkaz o štúdiu (výpis absolvovaných skúšok - kópia, overené),
 • životopis.

Pod "overením" sa v tomto texte rozumie jedna z nasledujúcich možností:

 • overenie dokumentu notárom,
 • overenie dokumentu obecným úradom,
 • overenie dokumentu vysokou školou.

 Doplňujúce informácie k podávaniu prihlášok:

 • lekárske potvrdenie nevyžadujeme,
 • doklad o absolvovaní štúdia predchádzajúceho stupňa nemusia overovať uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na STU v Bratislave,
 • výkaz o štúdiu nemusia overovať uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na SvF STU v Bratislave.

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na inžinierske štúdium subor PDF

Organizačné pokyny pre zostavovanie poradovníka na študijný program PSA subor PDF

Termíny pre talentovú skúšku pre študijný program PSA - pri prezenčnej forme PDF

Termíny pre talentovú skúšku pre študijný program PSA - pri dištančnej forme PDF

Máte otázky?
V prípade nejasností kontaktujte naše študijné oddelenie.

Priama nadväznosť inžinierskych študijných programov na bakalárske št. programy

Bakalársky študijný program Nadväzujúce inžinierske študijné programy
Civil Engineering Civil Engineering
Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Nosné konštrukcie stavieb
Krajinárstvo a krajinné plánovanie Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Matematicko-počítačové modelovanie Matematicko-počítačové modelovanie
Pozemné stavby a architektúra Architektonické konštrukcie a projektovanie
Pozemné stavby a architektúra
Technické zariadenia budov
Nosné konštrukcie stavieb
Technológie a manažérstvo stavieb Technológia stavieb
Technické zariadenia budov
Vodné stavby a vodné hospodárstvo Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Inžinierske študijné programy

Študijný program JV T  R   PP Študijný odbor
Architektonické konštrukcie a projektovanie (AKP) denná S Ing. 2 60 Stavebníctvo
Civil Engineering (CExA) denná A* Ing. 2 20 Stavebníctvo
Civil Engineering (CE) denná A, S Ing. 2 20 Stavebníctvo
Geodézia a kartografia (GaK) denná S Ing. 2 30 Geodézia a kartografia
Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP) denná S Ing. 2 20 Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Matematicko-počítačové modelovanie (MPM) denná S Ing. 2 20 Matematika
Nosné konštrukcie stavieb (NKS) denná S Ing. 2 40 Stavebníctvo
Pozemné stavby a architektúra (PSA) denná S Ing. 2 40 Stavebníctvo a
Architektúra a urbanizmus
Technické zariadenia budov (TZB) denná S Ing. 2 40 Stavebníctvo
Technológia stavieb (TS) denná S Ing. 2 60 Stavebníctvo
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) denná S Ing. 2 20 Stavebníctvo
 • JV - jazyk výučby: A - anglický, S - slovenský
 • - forma štúdia
 • T - titul absolventa študijného programu
 • R - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
 • PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov 
 • * - štúdium v anglickom jazyku CExA je spoplatnené

V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.


Opis inžinierskych študijných programov

Absolvent študijného programu získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s dôrazom na technickú stránku architektúry pri vývoji, projektovaní a realizácii budov. Bude schopný tvorivo a vedecky pristupovať k technickým problémom architektúry, nachádzať a zavádzať vlastné riešenia problémov pri návrhu a realizácii nových architektonických diel ako aj pri obnove a modernizácii pôvodných budov. Bude pripravený rozvíjať teóriu, metódy, prostriedky, princípy a koncepcie techniky  v architektúre v oblastiach konštrukčnej tvorby a ochrany budov, ich fyzikálnej a statickej analýzy, techniky a environmentálnej tvorby architektonického prostredia budov, moderných stavebných technológií budov, ekonomiky budov v procese spojenom s komplexom projekcie a realizácie architektonických diel. Bude ovládať tvorbu ekologickej, nízkoenergetickej architektúry, s vysokým citom pre návrh prvkov a detailov architektonických konštrukcií s dôrazom na hlavné požiadavky na stavebné materiály, prvky a konštrukcie, ktoré stanovuje smernica rady Európy 89/106/EEC. Nájde uplatnenie pri vlastných riešeniach zložitých problémov technickej stránky architektúry pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii budov. Dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen pracovného tímu aj ako vedúci , resp. koordinátor interdisciplinárnych úloh; rovnako nájde uplatnenie v investorskej činnosti, v oblasti riadenia architektonických investičných projektov, stavebných dodávateľských organizácií, oblastí ochrany životného prostredia, vo vzdelávacej sústave a pod.

Absolvent študuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku (študijný program - CExA) alebo niektoré z predmetov študuje v slovenskom jazyku (študijný program - CE). Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Osvojí si vedecké metódy bádania, včítane modelovania, experimentu a jeho vyhodnotenia, analýzy výsledkov a aplikácie dosiahnutých výsledkov na úlohy stavebnej praxe. Dokáže prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov v oblasti stavebníctva, najmä pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších a riadiacich úrovniach. Samotná špecializácia absolventa bude už závisieť od jeho voľby, ktorým smerom sa chce uberať a v ktorej špecializácii chce svoje štúdium ukončiť.

Uplatnenie absolventa je v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavov, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni ako aj v podnikateľskom sektore.

Absolvent získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore krajinárstvo a krajinná architektúra. Bude rozumieť podstate fyzikálnych, geovedných, biologických, ekologických zákonitosti prebiehajúcich v prírode a interakcii medzi prírodnými a antropickými zložkami. Bude rozumieť princípom trvalo udržateľného vývoja v komplexe tvorby a ochrany životného prostredia, súčasne bude rozumieť technológií skvalitňovania a zhodnocovania jednotlivých zložiek krajiny. Bude mať znalosti v oblasti environmentálneho inžinierstva vonkajšieho prostredia, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva krajiny a urbanizovaných území, krajinnej a záhradnej architektúry, manažmentu krajinnej a záhradnej tvorby. Bude mať znalosti z projektovej a koordinačnej činnosti  a z európskej legislatívy a noriem zameraných na ochranu životného prostredia a krajinnej a záhradnej architektúry. Bude schopný vykonávať samostatnú riadiacu, koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v aplikácii environmentálnych princípov v odpovedajúcej sfére výrobných, inžinierskych, architektonických koncepčných, plánovacích a spoločenských aktivít, ako aj v oblasti  hodnotenia vplyvu antropických činností z aspektu ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, pracovať ako asistent vo vedecko-výskumnom tíme v oblasti krajinárstva a krajinnej architektúry ako aj environmentálneho inžinierstva. Bude schopný využívať pri návrhoch technických riešení pokročilé postupy počítačovej podpory inžinierskej práce a na vysokej úrovni používať informačné systémy vrátane geoinformačných technológií.

Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v interdisciplinárnych tímoch vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na vývoj moderných technológií, vyžadujúcich matematicko-počítačové modelovanie a analýzu, ďalej vo firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru v oblasti vedecko-technických výpočtov, numerických a štatistických metód, vizualizácie, počítačovej grafiky, spracovania obrazu, analýzy dát a pod., a tiež v konzultačných firmách zaoberajúcich sa matematicko-počítačovou analýzou a simuláciami inžinierskych procesov.

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracov­ník v projekčných kanceláriách, stavebnej praxi, investorských útvaroch, vzdeláva­cích inštitúciách, pri navrhovaní, zhotovovaní, prevádzke a údržbe inžinierskych, priemy­selných, mostných a dopravných stavieb, ako aj nosných konštrukcií pozemných stavieb ako projektant, statik, stavbyvedúci alebo špecia­lista pri riešení rôznych problémov súvisiacich so zvýšenou agresivitou obklopujúceho prostredia, resp. požiadavkou na zvýšenie odolnosti konštrukcií na mimoriadne zaťaženia (seizmicita, výbuchy, požiar apod.). Môže tiež pracovať vo výpočtových strediskách, inži­niersko-geologickom prieskume, realizácií investičnej činnosti, v oblasti skúšobníctva, tvorby a ochrany prírodného a životného prostredia pri výstavbe environmentálnych stavieb, v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, marketingu, regionálnom rozvoji, ale aj v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Študijný program pozemné stavby a architektúra je zameraný na výchovu stavebného inžiniera, vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pre koncepčnú tvorivú  návrhovú činnosť a projektovanie pozemných stavieb (obytných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych). Študijný program vytvára predpoklady pre získanie autorizácie v komore architektov alebo stavebných inžinierov s rozsahom uplatnenia absolventov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch podľa § 4 a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa § 5 odseku 1 písm. a. Absolvent je spôsobilý na vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, vypracovanie architektonických návrhov, plánov, projektov, ako aj rekonštrukcií, modernizácií budov a obnovu stavebných pamiatok na spracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu a vykonávanie autorského a stavebného dozoru, vyhotovenie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie. Absolvent bude schopný vedecky pristupovať k architektonickým a technickým problémom architektúry. Bude ovládať tvorbu inteligentných budov, ekologickej nízko-energetickej architektúry s vysokým citom pre návrh architektonického dizajnu, prevádzky, statického riešenia  návrh architektonických konštrukcií a ich prvkov, detailov  s dôrazom na ich estetickú a funkčnú hodnotu, požiadavky na stavebné materiály, prvky a konštrukcie. Absolvent študijného programu bude pripravený uplatniť sa v projektovej činnosti, investičných útvaroch, vo výskumných a vývojových pracoviskách, v útvaroch štátnej správy, dodávateľských stavebných organizáciách  v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pra­covník v oblasti  navrhovania optimálnych riešení inštalačných, energetických a riadiacich systémov v budovách, vývoja nových technológií  a zariadení techniky prostredia budov, v oblasti realizácie pozemných stavieb v technických a technologic­kých útvaroch pri zabezpečení aplikácie zariadení a koordinácie súčastí technického zariadenia budov,  tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe a prevádzke budov, pri koordinovaní projektov posudzo­vania stavebnej činnosti na životné prostredie,  v štátnej správe a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave,v riadiacej a podnikateľskej čin­nostia pod. Môže pôsobiť pri návrhoch novostavieb a pri rekonštrukciách jestvujúcich stavieb, a to všetko vo vzťahu k znižova­niu energetickej náročnosti budov a zaťaženia životného prostredia.

Absolvent sa uplatní v stavebných výrobných a dodávateľských organizáciách (stavbyvedúci, stavebný dozor), v projekčnej činnosti, v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy (obecné úrady, úrady životného prostredia, stavebné úrady), vo výskumných ústavoch zaoberajúcich sa technologickými procesmi a vo vzdelávacích inštitúciách, ako samostatný podnikateľ.

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou a ochranou vôd v krajine, priemysle, poľnohospodárstve a urbanizovanom priestore, hydroenergetikou, vodným staviteľstvom, vodnou dopravou, zásobovaním vodou a čistením znečistených vôd, odpadovým hospodárstvom, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia,  v organizáciách vodohospodárskeho výskumu a v treťom sektore.