Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou ako prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Úspešní absolventi získajú titul Bc.

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2020
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2020 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 15. mája 2020

2. kolo prijímacieho konania

Pre niektoré študijné programy, v ktorých ostanú voľné miesta, budeme organizovať aj druhé  kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 10. júla 2020.

Termín podania prihlášky: do 10. augusta 2020
Na bakalárske štúdium prijímame v roku 2020 bez prijímacích skúšok.
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 25. augusta 2020

Prihlášky

Vstup do systému e-prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

K prihláške treba doplniť:

  • Životopis.
  • Zostava známok zo strednej školy (overené známky z koncoročných vysvedčení).
  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
  • Overená kópia vysvedčenia posledného ročníka strednej školy.
  • Doklad o absolvovaní predchádzajúceho stupňa štúdia (overená kópia maturitného vysvedčenia).

  Pod „overením“ sa v tomto texte rozumie jedna z nasledujúcich možností:

  • overenie dokumentu notárom,
  • overenie dokumentu obecným úradom,
  • overenie dokumentu strednou školou,

   

  Doplňujúce informácie k podávaniu prihlášok:

  • Lekárske potvrdenie nevyžadujeme.  

  Podmienky prijatia

  Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do 12.5.2020 (resp. 20.8.2020 v 2. kole prijímacích skúšok), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

  Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium 

  JV T R PP Akreditovaný v študijnom odbore
  Civil Engineering (CExA) denná A* Bc. 3 15 5.2.8 Stavebníctvo
  Civil Engineering (CE) denná A, S Bc. 3 10 5.2.8 Stavebníctvo
  Geodézia a kartografia (GaK) denná S Bc. 3 45 5. 1. 3 Geodézia a kartografia
  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS) denná S Bc. 3 40 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP) denná S Bc. 3 20 6. 1. 11. krajinárstvo
  Matematicko-počítačové modelovanie (MPM) denná S Bc. 3 20 9.1.9 Aplikovaná matematika
  Pozemné stavby a architektúra (PSA) denná S Bc.   4 160 5.1.4 Pozemné stavby
  5.1.1 Architektúra a urbanizmus
  Technológie a manažérstvo stavieb (TMS) denná S Bc. 3 60 5.2.8 Stavebníctvo
  Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)    denná    S Bc. 3 20 5.1.6 Vodné stavby
  6.4.1 Vodné hospodárstvo
  • JV   - jazyk výučby: A- anglický, S - slovenský
  • FŠ   - forma štúdia
  • T     - titul absolventa študijného programu
  • R     - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
  • PP   - plánovaný počet prijatých uchádzačov
  • *     - štúdium v anglickom jazyku CExA je spoplatnené

   V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

  Prípadný prestup medzi študijnými programami je možný len v prípade, že pôvodný študijný program bol akreditovaný v príbuznom študijnom odbore pdf súbor

  Nadväznosť inžinierskych študijných programov na bakalárske 
     bakalársky študijný program   nadväzujúci inžiniersky študijný program
  • Civil Engineering • Civil Engineering
  • Geodézia a kartografia • Geodézia a kartografia
  • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby • Nosné konštrukcie stavieb
  • Matematicko-počítačové modelovanie • Matematicko-počítačové modelovanie
  • Pozemné stavby a architektúra

  • Architektonické konštrukcie a projektovanie
  • Pozemné stavby a architektúra
  • Technické zariadenia budov
  • Nosné konštrukcie stavieb

  • Krajinárstvo a krajinné plánovanie

  • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
  • Stavby na ochranu územia

  • Technológie a manažérstvo stavieb

  • Technológia stavieb
  • Technické zariadenie budov
  • Vodné stavby a vodné hospodárstvo • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
  • Stavby na ochranu územia

   

  Opis akreditovaných študijných programov

  Civil Engineering - absolvent študuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku (študijný program - CExA) alebo niektoré z predmetov študuje v slovenskom jazyku (študijný program - CE). Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Bude rozumieť základným teoretickým princípom a postupom výstavby rôznych stavieb. Bude mať znalosti z oblasti stavebných materiálov. Ťažiskom odborných predmetov sú otázky súvisiace s konštrukciami pozemných stavieb. Bude schopný navrhovať jednoduchšie stavby, prezentovať vlastné riešenia technických a ekonomických problémov pri výstavbe rôznych druhov stavieb. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce, V prvom ročníku sa tiež ponúka zlepšenie komunikácie študentov v slovenskom prostredí absolvovaním slovenského jazyka.

  Geodézia a kartografia - absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa absolvovaním predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa sa buduje štúdiom prírodných vied - matematiky, fyziky a geológie, na ktoré nadväzujú disciplíny odborného teoretického charakteru - geodézia, matematická geodézia, spracovanie a analýza meraní, sférická astronómia a kozmická geodézia a fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria lokálne geodetické siete, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, pozemkové úpravy, katastrálne mapovanie a kataster nehnuteľností. Profil absolventa dotvárajú predmety dopravné staviteľstvo a vodohospodárske stavby a skupina humanitných predmetov - dejiny staviteľstva a zememeračstva a právo. Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy ako aj v podnikateľskom sektore. Je pripravený na štúdium inžinierskeho štúdia v študijnom programe geodézia a kartografia.

  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - absolvent študijného programu si osvojí základné poznatky z oblasti navrhovania a realizácie inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Je vedený k tvorivému rozvíjaniu základných teoretických vedomostí, konštrukčných zásad a ku komplexnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad spoľahlivosti. Dôraz je kladený na samostatnosť a schopnosť prispôsobenia k obmene informácií a dynamickému rozvoju technológií. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi rámcami. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. V prípade nástupu do praxe nájde uplatnenie v mnohých profesiách stavebníctva pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho staviteľstva, pri realizácii dopravných a vodných stavieb a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolvent nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.

  Krajinárstvo a krajinné plánovanie - absolvent získa poznatky o princípoch ochrany, tvorby a využívania krajiny. Absolvent vie spracovávať krajinné plány a návrhy štruktúr v sídlach a extraviláne, hodnotiť kvalitu zložiek životného prostredia v krajine, určiť eróznu ohrozenosť územia a navrhovať opatrenia na jej elimináciu (organizačné, biologicko-agrotechnické, technicko-stavebné). Absolvent sa uplatní v projekčných kanceláriách zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, na krajinné plánovanie a aplikáciu vegetačných a biotechnických prvkov, na revitalizáciu vodných tokov, výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb, nájdu uplatnenie v štátnej správe, v orgánoch životného prostredia a regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, v orgánoch miestnej samosprávy, v Slovenskom vodohospodárskom podniku, v orgánoch ochrany prírody a krajiny, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente vo výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním. Tiež sa uplatní v oblasti expertného posudzovania vplyvov na životné prostredie a v environmentálnom audite.

  Matematicko-počítačové modelovanie - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na počítačové modelovanie a analýzu inžinierskych úloh. Bude rozumieť moderným metódam aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizačné, grafické a vizualizačné metódy a softvéry), bude ovládať prácu s počítačom (programovacie jazyky, operačné systémy, počítačové siete, internetové aplikácie) a bude oboznámený s aplikáciami matematického a počítačového modelovania vo vede a technike. Bude môcť pracovať vo všetkých oblastiach, kde sa využívajú matematické metódy a počítačová analýza na riešenie praktických úloh, ako sú napríklad stavebné, elektrotechnické, strojnícke inžinierstvo, bioinžinierstvo, geodézia, informatika, počítačová grafika, spracovanie obrazu, štatistická analýza dát, ako aj v oblasti niektorých ekonomických a finančných aplikácií. Nájde uplatnenie predovšetkým vo firmách a tímoch orientovaných na matematicko-počítačovú analýzu inžinierskych úloh a na vývoj softvéru  v oblasti inžinierskych výpočtov a simulácií pri aplikácii moderných numerických, štatistických, optimalizačných a vizualizačných metód.

  Viac informácií o programe na stránke.

   

  Pozemné stavby a architektúraabsolvent študijného programu získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s orientáciou na prípravu a realizáciu architektonických stavieb. Získa a pochopí teoretický základ z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný zámer nadväzujú inžinierske vedy, ktoré tvoria vstupy pre základy aplikovaných vedných disciplín z architektúry, navrhovania a realizácie konštrukcií pozemných, inžinierskych a environmentálnych stavieb. Dôležitou súčasťou výučby je rozvoj tvorivosti a zručnosti, využívanie výpočtovej techniky, osvojenie si základov svetového jazyka a rozvíjanie telesnej zdatnosti. Absolvent bude pripravený na štúdium študijných programov druhého stupňa na študijnom odbore pozemné stavby ako aj na študijnom odbore architektúra a urbanizmus , prípadne na odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, samostatný pracovník v oblasti investorskej činnosti, riadenia architektonických investičných projektov, stavebných dodávateľských organizácií stavebných systémov a sústav budov a tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe, v štátnej správe  a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne.

  Technológie a manažérstvo stavieb – absolvent môže vykonávať funkcie a činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukciách a užívaní stavieb na nižších úrovniach ako stavbyvedúci a stavebný dozor, projektant POV a zariadenia staveniska, asistent manažéra stavieb, mechanizátor stavebnej výroby, manažér kvality stavby, manažér prevádzky a údržby budov, skúšobník pri preukazovaní zhody, referent BOZP a OŽP.

   

  Vodné stavby a vodné hospodárstvo - je jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Na STU sa začal pestovať už od jej vzniku na jednom z jej prvých oddelení, oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho. Má na Slovensku jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej tak aj vo výskumnej činnosti. Projekčné a vývojové aktivity a výučbu zabezpečujú poprední odborníci z oblasti hydrotechniky, zdravotného a environmentálneho inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. V SR je vodné hospodárstvo inšitucionalizovaným odvetvím národného hospodárstva, podlieha MŽP SR a MP SR, má vlastné legislatívne zabezpečenie vychádzajúce z legislatívy EÚ, špecializovanú štátnu správu, výkonné orgány a organizácie riadené a financované štátom, súkromný a mimovládny sektor a vlastnú vedecko-výskumnú základňu. absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva, hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a poznatky z oblasti vodární a kanalizácií. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov. Absolvent pochopí podstatné fakty a pojmy vzťahujúce sa k výstavbe a prevádzke vodohospodárskych stavieb. Vie ich použiť pri navrhovaní a zhotovovaní konštrukcií takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodohospodárskych stavieb alebo prevádzkovateľ melioračných zariadení.

  Viac informácií o programe v letáku alebo na Facebooku