Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ako druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, ktoré umožňuje získať úplné vysokoškolské vzdelanie a stať sa vysokokvalifikovaným odborníkom vo svojom odbore. Úspešní absolventi získajú titul Ing.
 

1. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2020
Termín konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 18. júna 2020
Termín konania prijímacej skúšky: 23. júna 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 24. júna 2020

2. kolo prijímacieho konania

Pre niektoré študijné programy, v ktorých ostanú voľné miesta, budeme organizovať aj druhé  kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 10. júla 2020.

Termín podania prihlášky: do 10. augusta 2020
Termín  konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 24. augusta 2020
Termín  konania prijímacej skúšky: 24. augusta 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 25. augusta 2020

 

Prihlášky

Prihlášku možno podať elektronicky (vstup do systému e-prihlášok).

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky word

 

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku - CExA)

 

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

K prihláške treba doplniť

 • Životopis.
 • Doklad o absolvovaní štúdia predchádzajúceho stupňa (overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu).
 • Výkaz o štúdiu (overená kópia absolvovaných skúšok).
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 

Pod „overením“ sa v tomto texte rozumie jedna z nasledujúcich možností:

 • overenie dokumentu notárom
 • overenie dokumentu obecným úradom
 • overenie dokumentu vysokou školou

 

Doplňujúce informácie k podávaniu prihlášok:

 • Lekárske potvrdenie nevyžadujeme.
 • Doklad o absolvovaní štúdia predchádzajúceho stupňa nemusia overovať uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na STU v Bratislave.
 • Výkaz o štúdiu nemusia overovať uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na SvF STU v Bratislave.

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na inžinierske štúdium subor PDF

Organizačné pokyny pre zostavovanie poradovníka na študijný program PSA subor PDF 

Priama nadväznosť inžinierskych študijných programov na bakalárske študijné programy SvF STU 

Bc. študijný program                                                                     

Nadväzujúce Ing. študijné programy

Civil Engineering

Civil Engineering

Geodézia a kartografia

Geodézia a kartografia

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Nosné konštrukcie stavieb

Matematicko-počítačové modelovanie

Matematicko-počítačové modelovanie

Pozemné stavby a architektúra

Architektonické konštrukcie a projektovanie

Pozemné stavby a architektúra

Technické zariadenia budov

Nosné konštrukcie stavieb

Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

           

Technické zariadenia budov

Stavby na ochranu územia

Technológie a manažérstvo stavieb

Technológia stavieb
Technické zariadenia budov

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Stavby na ochranu územia

 FŠ

JV

 T

 R 

 PP

 

Architektonické konštrukcie a projektovanie (AKP)

denná

S

 Ing.

 2

60

Civil Engineering (CExA)

denná

A*

 Ing.

 2

15

Civil Engineering (CE)

denná

A, S

 Ing.

 2

10

Geodézia a kartografia (GaK)

denná

S

 Ing.

 2

30

Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)

denná

S

 Ing.

 2

20

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

denná

S

 Ing.

 2

20

Nosné konštrukcie stavieb (NKS)

denná

S

 Ing.

 2

40

Pozemné stavby a architektúra (PSA)

denná

S

 Ing.

 2

30

Stavby na ochranu územia (SNOU)

denná

S

 Ing.

 2

20

Technické zariadenia budov (TZB)

denná

S

 Ing.

 2

40

Technológia stavieb (TS)

denná

S

 Ing.

 2

60

Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

denná

S

 Ing.

 2

20

 • JV       - jazyk výučby: A- anglický, S - slovenský
 • FŠ    - forma štúdia
 • T     - titul absolventa študijného programu
 • R     - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
 • PP   - plánovaný počet prijatých uchádzačov 
 • *          - štúdium v anglickom jazyku CExA je spoplatnené

V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

 

Opis akreditovaných študijných programov

Architektonické konštrukcie a projektovanie - absolvent študijného programu získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s dôrazom na technickú stránku architektúry pri vývoji, projektovaní a realizácii budov. Bude schopný tvorivo a vedecky pristupovať k technickým problémom architektúry, nachádzať a zavádzať vlastné riešenia problémov pri návrhu a realizácii nových architektonických diel ako aj pri obnove a modernizácii pôvodných budov. Bude pripravený rozvíjať teóriu, metódy, prostriedky, princípy a koncepcie techniky  v architektúre v oblastiach konštrukčnej tvorby a ochrany budov, ich fyzikálnej a statickej analýzy, techniky a environmentálnej tvorby architektonického prostredia budov, moderných stavebných technológií budov, ekonomiky budov v procese spojenom s komplexom projekcie a realizácie architektonických diel. Bude ovládať tvorbu ekologickej, nízkoenergetickej architektúry, s vysokým citom pre návrh prvkov a detailov architektonických konštrukcií s dôrazom na hlavné požiadavky na stavebné materiály, prvky a konštrukcie, ktoré stanovuje smernica rady Európy 89/106/EEC. Nájde uplatnenie pri vlastných riešeniach zložitých problémov technickej stránky architektúry pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii budov. Dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen pracovného tímu aj ako vedúci , resp. koordinátor interdisciplinárnych úloh; rovnako nájde uplatnenie v investorskej činnosti, v oblasti riadenia architektonických investičných projektov, stavebných dodávateľských organizácií, oblastí ochrany životného prostredia, vo vzdelávacej sústave a pod.

Civil Engineering - absolvent študuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku (študijný program - CExA) alebo niektoré z predmetov študuje v slovenskom jazyku (študijný program - CE).  Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Osvojí si vedecké metódy bádania, včítane modelovania, experimentu a jeho vyhodnotenia, analýzy výsledkov a aplikácie dosiahnutých výsledkov na úlohy stavebnej praxe. Dokáže prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov v oblasti stavebníctva, najmä pri príprave, realizácii, rekonštrukciách, sanáciách a užívaní všetkých druhov stavieb a súborov stavieb na vyšších a riadiacich úrovniach. Samotná špecializácia absolventa bude už závisieť od jeho voľby, ktorým smerom sa chce uberať a v ktorej špecializácii chce svoje štúdium ukončiť.

Geodézia a kartografia - uplatnenie absolventa je v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavov, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni ako aj v podnikateľskom sektore.

Krajinárstvo a krajinné plánovanie - absolvent získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore krajinárstvo a krajinná architektúra. Bude rozumieť podstate fyzikálnych, geovedných, biologických, ekologických zákonitosti prebiehajúcich v prírode a interakcii medzi prírodnými a antropickými zložkami. Bude rozumieť princípom trvalo udržateľného vývoja v komplexe tvorby a ochrany životného prostredia, súčasne bude rozumieť technológií skvalitňovania a zhodnocovania jednotlivých zložiek krajiny. Bude mať znalosti v oblasti environmentálneho inžinierstva vonkajšieho prostredia, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva krajiny a urbanizovaných území, krajinnej a záhradnej architektúry, manažmentu krajinnej a záhradnej tvorby. Bude mať znalosti z projektovej a koordinačnej činnosti  a z európskej legislatívy a noriem zameraných na ochranu životného prostredia a krajinnej a záhradnej architektúry. Bude schopný vykonávať samostatnú riadiacu, koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v aplikácii environmentálnych princípov v odpovedajúcej sfére výrobných, inžinierskych, architektonických koncepčných, plánovacích a spoločenských aktivít, ako aj v oblasti  hodnotenia vplyvu antropických činností z aspektu ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, pracovať ako asistent vo vedecko-výskumnom tíme v oblasti krajinárstva a krajinnej architektúry ako aj environmentálneho inžinierstva. Bude schopný využívať pri návrhoch technických riešení pokročilé postupy počítačovej podpory inžinierskej práce a na vysokej úrovni  používať informačné systémy vrátane geoinformačných technológi

Matematicko-počítačové modelovanie - absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v interdisciplinárnych tímoch vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na vývoj moderných technológií, vyžadujúcich matematicko-počítačové modelovanie a analýzu, ďalej vo firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru  v oblasti vedecko-technických výpočtov, numerických a štatistických metód, vizualizácie, počítačovej grafiky, spracovania obrazu, analýzy dát a pod., a tiež v konzultačných firmách zaoberajúcich sa matematicko-počítačovou analýzou a simuláciami inžinierskych procesov.

Nosné konštrukcie stavieb - absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracov­ník v projekčných kanceláriách, stavebnej praxi, investorských útvaroch, vzdeláva­cích inštitúciách, pri navrhovaní, zhotovovaní, prevádzke a údržbe inžinierskych, priemy­selných, mostných a dopravných stavieb, ako aj nosných konštrukcií pozemných stavieb ako projektant, statik, stavbyvedúci alebo špecia­lista pri riešení rôznych problémov súvisiacich so zvýšenou agresivitou obklopujúceho prostredia, resp. požiadavkou na zvýšenie odolnosti konštrukcií na mimoriadne zaťaženia (seizmicita, výbuchy, požiar apod.). Môže tiež pracovať vo výpočtových strediskách, inži­niersko-geologickom prieskume, realizácií investičnej činnosti, v oblasti skúšobníctva, tvorby a ochrany prírodného a životného prostredia pri výstavbe environmentálnych sta­vieb, v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, marketingu, regionálnom rozvoji, ale aj v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Pozemné stavby a architektúra - študijný program pozemné stavby a architektúra je zameraný na výchovu stavebného inžiniera, vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka  pre koncepčnú tvorivú  návrhovú činnosť a projektovanie pozemných stavieb /obytných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych/. Študijný program vytvára predpoklady pre získanie autorizácie v komore architektov alebo stavebných inžinierov s rozsahom uplatnenia absolventov v zmysle zákona č. 138 /1992 Zb. o autorizovaných architektoch podľa § 4  a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa § 5 odseku 1 písm. a. Absolvent je spôsobilý na vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, vypracovanie architektonických návrhov, plánov, projektov, ako aj rekonštrukcií, modernizácií budov a obnovu stavebných pamiatok na spracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu a vykonávanie autorského a stavebného dozoru, vyhotovenie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie. Absolvent bude schopný vedecky pristupovať k architektonickým a technickým problémom architektúry. Bude ovládať tvorbu inteligentných budov, ekologickej nízko-energetickej architektúry  s vysokým citom pre návrh architektonického dizajnu, prevádzky, statického riešenia  návrh architektonických konštrukcií a ich prvkov, detailov  s dôrazom na ich estetickú a funkčnú hodnotu, požiadavky na stavebné materiály, prvky a konštrukcie. Absolvent študijného programu bude pripravený uplatniť sa v projektovej činnosti, investičných útvaroch, vo výskumných a vývojových pracoviskách, v útvaroch štátnej správy, dodávateľských stavebných organizáciách  v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Stavby na ochranu územia - absolvent bude stavebným inžinierom - odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia. Oblasti uplatnenia: príprava stavieb a projektovanie, účasť na spracovaní dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA, realizácia stavieb - najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie, vedenie príslušných konaní na stavebných úradoch a úradoch životného prostredia, inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb, činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty (správcovia tokov a objektov na nich, správcovia a prevádzkovatelia líniových stavieb), činnosť v organizáciách rôznych stupňov štátnej správy v oblasti stavebníctva, dopravy a životného prostredia.

Technické zariadenia budov - absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pra­covník v oblasti  navrhovania optimálnych riešení inštalačných, energetických a riadiacich systémov v budovách, vývoja nových technológií  a zariadení techniky prostredia budov, v oblasti realizácie pozemných stavieb v technických a technologic­kých útvaroch pri zabezpečení aplikácie zariadení a koordinácie súčastí technického zariadenia budov,  tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe a prevádzke budov, pri koordinovaní projektov posudzo­vania stavebnej činnosti na životné prostredie,  v štátnej správe a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave,v riadiacej a  podnikateľskej čin­nostia pod. Môže pôsobiť pri návrhoch novostavieb a pri rekonštrukciách jestvujúcich stavieb, a to všetko vo vzťahu k  znižova­niu energetickej náročnosti budov a zaťaženia životného prostredia.

Technológia stavieb - absolvent sa uplatní v stavebných výrobných a dodávateľských organizáciách (stavbyvedúci, stavebný dozor), v projekčnej činnosti, v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy (obecné úrady, úrady životného prostredia, stavebné úrady), vo výskumných ústavoch zaoberajúcich sa technologickými procesmi a vo vzdelávacích inštitúciách, ako samostatný podnikateľ.

Vodné stavby a vodné hospodárstvo - absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou a ochranou vôd v krajine, priemysle, poľnohospodárstve a urbanizovanom priestore, hydroenergetikou, vodným staviteľstvom, vodnou dopravou, zásobovaním vodou a čistením znečistených vôd, odpadovým hospodárstvom, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia,  v organizáciách vodohospodárskeho výskumu a v treťom sektore.