Prejsť na obsah
Zamestnanci

Aktualizácia zo dňa 20.9.2021

Prevádzka študentských jedální Stravovacieho centra STU od 20. septembra 2021


Personálny portál

Na stránke Personálny portál sú dostupné všetky údaje ohľadom pracovných vzťahov zamestnancov, výplatné pásky a informácie o dochádzke a dovolenkách.

Na prístup do personálneho portálu na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) otvoriť vyššie uvedený link.


Dochádzka

Dochádzku žiadame vyplniť v členení na prítomnosť na pracovisku (fakulte) a práca z domácnosti (homeoffice) podľa platnej legendy COVID 19 (viď vzor).

Uvedená evidencia má vplyv na určenie nárokov na dva rôzne typy stravovania zamestnancov:

  • práca na fakulte – iKredit,
  • práca homeoffice – gastrolístok.

Zamestnanec má nárok len na 1 dotované jedlo za odpracovaný deň.

Z dôvodu administratívnej náročnosti spracovania prosíme o dodržanie termínov na predloženie evidencie dochádzky vrátane posledných zdokumentovaných zmien najneskôr v posledný pracovný deň mesiacaDodatočné úpravy neskôr ako v posledný pracovný deň v mesiaci nebudú akceptované.

Elektronický dochádzkový systém

EDS - Elektronický dochádzkový systém

EDS - Elektronický dochádzkový systém Cominfo

Informácie a návody na používanie EDS

Na prístup do EDS Cominfo na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) otvoriť vyššie uvedený link.


COVID-19: prehľadný manuál

Prehľadný manuál COVID-19: zamestnanec verzus fakulta


Stránkové hodiny Oddelenia personálneho a mzdového

V rámci COVID opatrení (II. vlna) je možný neodkladný kontakt so zamestnancami oddelenia len po dojednaní vopred (dohodnúť sa vopred e-mailom).

Na dokumentáciu nevyžadujúcu evidenciu v e-spise používajte šedé schránky pri kanceláriách zamestnancov personálneho a mzdového oddelenia (bezkontaktné vybavenie), a to podľa typu spracovávanej agendy (viď kontakty a kancelárie zamestnancov).

Oddelenie personálne a mzdové - kontakty


Personálna agenda počas núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu v roku 2021