Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Marián Marčiš, PhD.

Ing. Veronika HAŠKOVÁ, PhD.

 veronika.haskova@stuba.sk

 +421-2-59274-394

 A321

VÝUČBA

Geodézia - cvičenia

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Overovanie presnosti meraní podľa STN

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2010

PhD. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma diz. práce: Stabilita výsledkov geodetických meraní univerzálnymi meracími stanicami
školiteľ: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

2003

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma dipl. práce: Meranie a spracovanie 2D geodetických sietí
vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

 

PRAX

2006-doteraz

Odborný asistent
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

KEGA 037STU-4/2016, Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (2016-)

VEGA 1/0142/10, Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami (2010-2011)

VEGA 1/4206/07, Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami (2007-2009)

VEGA 1/1153/04, Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami (2004-2006)

VEGA 1/8332/01, Integrované meracie systémy zberu a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (2001-2003)

Iné

Člen Speváckeho zboru VUS Technik STU v Bratislave