Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Profesor Pavel GálKatedra geodézie (KG) je jednou z dvoch odborných katedier štúdia geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Vznikla v septembri 1950 na zememeračskom oddelení Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) po zrušení ústavov a vytvorení katedier. Jej vedúcim sa stal Prof. Ing. Dr. Pavel Gál, DrSc. Katedra sa v školskom roku 1952/53 rozčlenila na dve, a to na Katedru geodézie a Katedru geodetických základov a mapovania.

Katedra geodézie v prvých rokoch po jej vzniku zabezpečovala výučbu predmetov Geodézie, Fotogrametrie, Užitej kartografie a reprodukcie máp a Topografického kreslenia na zememeračskom odbore a Geodéziu na všetkých stavebných odboroch vrátane architektúry. Od školského roku 1952/53 aj výučbu nového predmetu Inžiniersko-priemyselná geodézia, neskôr premenovaného na Inžiniersku geodéziu (IG). V prvých rokoch výučby predmetu IG poskytol pomoc ako externý učiteľ Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl z Prahy. Na katedru postupne prichádzali vlastní absolventi univerzity, z ktorých sa postupne stávajú plne kvalifikovaní vysokoškolskí učitelia.

Počínajúc školským rokom 1950/51 sa katedra stáva školiacim pracoviskom na výchovu vedeckých pracovníkov. Katedra im od začiatku venovala pozornosť a do dnešných dní vychovala 25 vedeckých ašpirantov, ktorí aj úspešne obhájili dizertačné práce.

V šesťdesiatych rokoch vznikli pre všetky katedry odboru Geodézia a kartografia nové podmienky pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Zo starých priestorov a nevyhovujúcich objektov na Mýtnej a Vazovovej ulici sa KG roku 1967 presťahovala do novostavby Stavebnej fakulty SVŠT na terajšom Nám. slobody a Starohorskej ulici. V nových priestoroch katedra vybudovala geodetické laboratórium podľa najnovších poznatkov laboratórnej výučby a vedecké laboratórium fotogrametrie (VLF). V geodetickom laboratóriu sú vytvorené dobré podmienky pre praktickú laboratórnu výučbu z Geodézie a Inžinierskej geodézie. Má vybudovanú sústavu pilierov s dostreďovacími zariadeniami, konzoly, výškové body, veľkú sériu cieľových diapozitívnych alebo mechanických značiek a komparátor na meračské pásma.

Popri praktickej laboratórnej výučbe katedra zabezpečuje aj výučbu geodézie v teréne pre študentov odboru Geodézia a kartografia ako aj pre študentov stavebných odborov. Uvedené sústredenia sa od roku 1957 uskutočňujú v účelovo vybudovanom cvičnom priestore Katedry geodézie pri Počúvalskom jazere. Pracovníci katedry v priebehu nasledujúcich rokov vybudovali v danej lokalite cvičné polohové bodové pole, ktoré sa podľa potreby dopĺňa tak, aby spĺňalo požiadavky na sústredenú výučbu.

Katedra zabezpečuje sústredenú výučbu pre študentov zamerania Inžinierska geodézia, ktoré sa už tradične realizujú na priehradách a vodných elektrárňach. Od roku 1996 táto výučba prebieha na SVD Gabčíkovo, stupeň Gabčíkovo.