Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Ján Ježko, PhD.

Ing. Ján JEŽKO, PhD.

 jan.jezko@stuba.sk

 +421-2-59274-338

 A314

VÝUČBA (prednášky)

Geodézia III. – EMD (1995 - 2014), Geodézia, kartografia a kataster – časť Geodézia pre 3. IŽP a 1. IŽP (STOP) od r. 2003, Dejiny stavebníctva a zememeračstva – časť Dejiny zememeračstva od r. 2005-2009, Geodézia v stavebníctve (PSA a TMS) od r. 2009, Geodézia v stavebníctve (VHVS) od r. 2009, Geodézia (PSA, TMS, VHVS, IKDS, STOP) od r. 2015, Dejiny zememeračstva – od r. 2010

 VÝUČBA (cvičenia)

Geodézia I., II. a III. pre GaK, Geodézia v stavebníctve pre PSA a TMS, IKDS a VHVS, Geodézia, kartografia a kataster pre 3. IŽP od r. 2003, a 1.IŽP od r. 2005, Geodézia (PSA, TMS, VHVS, IKDS, STOP) od r. 2015, Sústredená výučba v teréne z Geodézie pre GaK (vedúci sústred. výučby od r. 1998), Sústredená výučba v teréne z Geodézie pre IKDS a VHVS

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Elektronické meranie uhlov a dĺžok, meranie posunov - kalibrácia a testovanie prístrojov a pomôcok, história geodézie, kartografie a zememeračstva.

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

1993

PhD. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma diz. práce: Príspevok k využitiu elektromagnetického vlnenia na určovanie rozmerov geodetických základníc

1982

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

 

PRAX

1983-doteraz

Odborný asistent na Katedre geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave, (2001-2010 zástupca vedúceho katedry, 2011-2015 vedúci katedry, 2015 zástupca vedúceho katedry)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

KEGA 037STU-4/2016, Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (2016-)

VEGA 1/0133/14, Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízkonákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (2014-2016)

KEGA 008STU-4/2011, Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a kartografia (2011-2013)

Spoluriešiteľ ďalších 10 výskumných a grantových úloh

Členstvá

tajomník TK89 Geodézia a kartografia (1999-2016)

Ocenenia 

Plaketa Prof. Gála (2008)

Iné

Autorizácia geodetických činností (od roku 1999)