Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Marián Marčiš, PhD.

Ing. Marek BAJTALA, PhD.

 marek.bajtala@stuba.sk

 +421-2-59274-392

 A304

VÝUČBA

Cvičenia z Geodézie 1, 2, 3, Výučba v teréne z geodézie

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Horizontálna refrakcia, vyrovnanie geodetických sietí

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2006

PhD. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma diz. práce: Vplyv horizontálnej refrakcie na geodetické merania
školiteľ: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

1998

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma dipl. práce: Meranie posunov a pretvorení stavebného objektu
vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

 

PRAX

2001-doteraz

Odborný asistent a vedúci oddelenia "geodézia a kataster nehnuteľností"
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

VEGA 1/0133/14, Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií

KEGA 008STU-4/2011, Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a kartografia

VEGA 1/0142/10 , Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami

KEGA 3/6269/08, Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva - ich ochrana a rehabilitácia

VEGA 1/1153/04, Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami

VEGA 1/8332/01, Integrované meracie systémy zberu a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia

Členstvá

Od roku 2006 člen Komory geodetov a kartografov.

Iné

Autorizovaný geodet a kartograf vlastniaci oprávnenie autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti podľa § 6 zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. (od roku 2006)