Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Marián Marčiš, PhD.

prof. Ing. Štefan SOKOL, PhD.

 stefan.sokol@stuba.sk

 +421-2-59274-689

 A309

VÝUČBA

Geodézia 1 - prednášky, Geodézia 2 - prednášky, Geodézia 3 prednášky, Diplomový seminár, Diplomová práca

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Oblasť vplyvu zmien atmosférických podmienok na výsledky trigonometrického merania prevýšenia. Postup štatistickej analýzy (odľahlé hodnoty, normálne rozdelenie, rovnosť disperzií) opakovane meraných prevýšení, prítomnosť systematických chýb a ich súvislosť so zmenami meteorologických podmienok a ich vyšetrenie pomocou analýzy rozptylu a korelácie.

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2004

Profesor, odbor Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave 

1983

Docent, odbor Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, SVŠT v Bratislave

1978

CSc., odbor Geodézia a kartografia
SvF, SVŠT v Bratislave
školiteľ: prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.

1973

Ing., odbor Geodézia a kartografia
SvF, SVŠT v Bratislave
vedúci DP: prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.

 

PRAX

2000-2010

Vedúci Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

1985-1986

Poverený vedením Katedry geodézie, SvF SVŠT v Bratislave.

1978-1985

Zástupca vedúceho Katedry geodézie, SvF SVŠT v Bratislave.

1977-1983

Odborný asistent. Katedra geodézie, SvF SVŠT v Bratislave.

1973-1976

Interný ašpirant. Katedra geodézie, SvF SVŠT v Bratislave.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

VEGA 1/0133/14, Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií.

KEGA 008STU-4/2011, Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a kartografia.

VEGA 1/0142/10, Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami.

KEGA 3/6269/08, Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva - ich ochrana a rehabilitácia.

VEGA 1/4206/07, Monitorovanie pretvorení stavebných a lokálnych geodynamických.procesov automatizovanými meracími systémami.

Členstvá

Člen Akademického senátu SvF STU v Bratislave 1995-2000.

Člen SOK 39-31-9 Geodézia a geodetická kartografia, SvF STU Bratislava.

Člen OK 5.2.33 Banské meračstvo a geodézia, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,TU Košice.

Člen OK 6.2.3 Hospodárska úprava lesov, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene.

Člen OK študijného programu 3646V001-00. Geodézie a kartografia. Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brne.

Člen OK študijného programu 3646V001-00. Důlní měřictví a geodézie, Hornicko – geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Ocenenia

„Zlatá medaila Fakulty BERG TU“ v Košiciach – 2008.

„Plaketa Profesora Gála SvF STU“ v Bratislave – 2008.

„Medaila Akademika Čechury“ za rozvoj banského meračstva. VŠB – TU Ostrava – 2011.

„Zlatá medaila Fakulty BERG TU k 60 Výročiu založenia fakulty“ – 2012.