Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Marek Fraštia, PhD.

doc. Ing. Marek FRAŠTIA, PhD.

 marek.frastia@stuba.sk

 +421-2-59274-398

 A318

ResearchGate

Scopus

VÝUČBA

Fotogrametria 1 - prednášky a cvičenia, Fotogrametria 2 - prednášky a cvičenia, Aplikovaná blízka fotogrametria - prednášky a cvičenia, Diaľkový prieskum Zeme - cvičenia

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

blízka fotogrametria (posuny, zosuvy, deformácie, zaťažovacie skúšky, ochrana kultúrneho dedičstva), letecká fotogrametria a RPAS fotogrametria, LiDAR (letecké laserové skenovanie)

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2017

doc. v odbore Geodézia a geodetická kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Špecializácia: Fotogrametria

2005

PhD. v odbore Geodézia a geodetická kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Špecializácia: Fotogrametria

1997

Ing. v odbore Geodézia a geodetická kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Špecializácia: Inžinierska geodézia

 

PRAX

2005-doteraz

Podnikanie v odbore geodézia a kartografia 
Hlavná pracovná náplň: letecká a blízka fotogrametria (tvorba digitálnych modelov a ortofotomáp), terestrické laserové skenovanie, spracovanie leteckého laserového skenovania, meranie zosuvov, dokumentácia skutočného stavu objektov, inžinierska geodézia (meranie posunov, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí), zameranie archeologických lokalít a sond, dokumentácia pamiatkových objektov, expertízna činnosť, školenia a kurzy.

2002-doteraz

Odborný asistent 
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

2001-2002

Zamestnanec - meranie a vyhotovovanie geodetických elaborátov a geometrických plánov 
Zamestnávateľ: Ing. Róbert Šišovič

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

KEGA 037STU-4/2016, Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (2016-)

VEGA 1/0133/14, Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízkonákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (2014-2016)

KEGA 008STU-4/2011, Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a kartografia (2011-2013)

VEGA 1/0142/10, Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami. (2010-2012)

Členstvá

SSFDP – Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum (predseda)

ISPRS – International Society of Photogrametry and Remote Sensing (riadny člen)

Komora geodetov a kartografov (člen)

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (člen)

Terminologická komisia pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR (člen)

Iné

Autorizovaný geodet a kartograf