Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Nadačný fond Nadácia STU pre rozvoj talentov – Štipendium rodiny Slavojovcov (ďalej len „Fond Slavojovcov“), ako osobitný nadačný fond zriadený Nadáciou STU pre rozvoj talentov podporuje zvyšovanie kvality a efektívnosti vedeckovýskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sú aktuálne študentmi dennej formy študijného programu druhého alebo tretieho stupňa akreditovanom v odbore Geodézia a kartografia, a u ktorých je školiacim pracoviskom Katedra geodézie SvF STU v Bratislave.

Fond Slavojovcov bol zriadený na základe závetu a priania Dr. Ing. Dezidera E. Slavoja - Straucha a jeho manželky Viery Slavojovej a na základe podmienok rodinného fondu Slavojovcov, ktoré boli potvrdené Rozhodnutím Krajského súdu v štáte Kalifornia, USA, okres San Francisco pod č. PTR-12-296058 dňa 13.05.2015. Prostriedky Fondu Slavojovcov spravuje osobitná komisia fondu zriadená v súlade so Štatútom Fondu Slavojovcov (štatút).

dezider_strauchDr. Ing. Dezider E. Slavoj – Štrauch sa narodil roku 1914 v Smižanoch. Gymnázium absolvoval v Spišskej Novej Vsi, vysokú školu odbor zememeračstva ukončil v Prahe a postgraduálne štúdium leteckej topografie zavŕšil vo Švajčiarsku. Po dosiahnutí potrebnej praxe a teoretickom štúdiu mu bol udelený doktorát vo Viedni. Ako geodet pracoval v Bratislave a v Piešťanoch. V roku 1950 odišiel z Československa. Päť rokov pracoval v Austrálii a potom sa natrvalo usadil v USA, v San Francisku. Prednášal na vysokých školách v Bratislave, Melbourne, Honolulu, Berkeley, Fresne a v San Francisku. Zapájal sa do verejného života a do činnosti odborných aj záujmových spolkov. Ako gymnazista bol zakladajúcim členom slovenského skautingu v Smižanoch, neskôr členom Sokola v Prahe. Prispieval do rôznych časopisov.

Veľmi si želal, aby mládež mala záujem o spoločné podujatia, a aby si každý našiel primeraný predmet záujmu, čo vyjadril týmito slovami ,,Každý mladý človek by mal vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj, ovládať základy tanca a slušne, v súlade s kresťanskou morálkou, sa zabávať.  (Štrauch, 2003). Sám sa usiloval tento odkaz aj naplniť jednak počas svojho života, ale aj po svojej smrti.

Jeho osobné spomienky na udalosti pred koncom vojny, čriepky z mladosti a spomienky z cesty za prácou a na život v Amerike, ako aj vyznanie nebohej manželke Viere Slavojovej, ktorú dal pochovať do rodinnej krypty v Spišskej Novej Vsi nájdeme v knihe ,,Našinec vo svete“. Knihu vydal Ing. L. Vrana v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej v Smižanoch a spolkom priateľov Spiša v Bratislave v roku 2003.

Dr. Ing. D. E. Slavoj – Strauch vyjadril svoju podporu vzdelaniu a komplexnému rozvoju osobnosti mladého človeka u nás neobvyklým spôsobom. Svojej rodnej obci Smižany daroval nádhernú budovu umeleckej školy nesúcej názov Art School, ako priestor pre vzdelanie a duchovný rozkvet mládeže. Spolok architektov Slovenska a medzinárodná porota Ceny Dušana Jurkoviča ocenili stavbu udelením Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2004 jej autorom architektom D. Burákovi, M. Burákovi a C. Reiskupovi (Architektonické štúdio ATRIUM Košice), ktorú si osobne prebrali autori projektu, ako aj pán Dezider Slavoj - Štrauch. V roku 2009 bol vydaný „The Phaidon atlas of 21st century world architecture“ (Phaidon atlas architektúry 21. storočia), v ktorom ako jediný zástupca slovenských projektov je uvedená stavba umeleckej školy pod názvom ako  „Art school pre Smižany“.

Paidon_atlas_of_architecture