Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Radlinského 11, blok C, 4. posch., 810 05 Bratislava
vedúci katedry: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
tel.: 02/ 32 888 703, 32 888 315, 529 25 787, fax: 529 61 477
e-mail: mesiar@math.sk
www-kmadg.svf.stuba.sk
Predchodcom katedry bola Stolica matematiky, založená v r. 1938, ktorá sa rozdelila v roku 1940 na I. a II. stolicu matematiky na Odbore špeciálnych náuk, v roku 1950 premenovaného na Fakultu špeciálnych náuk (FŠN). Po zániku FŠN bola celoškolská Katedra matematiky pričlenená k Elektrotechnickej fakulte. Katedra matematiky na SvF vznikla vyčlenením z celoškolskej katedry v roku 1960. Jej prvým vedúcim sa stal dr. N. Potjagin. V roku 1961 sa zlúčila s Katedrou deskriptívnej geometrie, ktorá dovtedy fungovala samostatne a jej prvým vedúcim bol prof. V. Medek.
Poslaním katedry je výučba základných teoretických matematických a informatických predmetov s možnosťou aplikácií na praktické disciplíny odborných katedier vrátane využitia výpočtovej techniky. Matematická výchova v základných a odporúčaných predmetoch je zameraná na matematickú a numerickú analýzu, lineárnu algebru, optimalizačné metódy, pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. V predmetoch deskriptívnej geometrie katedra vedie študentov k zvládnutiu zobrazovacích metód, ich použitiu pri zobrazovaní technických objektov a štúdiu geometrických vlastností, vrátane počítačovej grafiky.
Popri výchove absolventov stavebných odborov sa v súčasnosti katedra sústreďuje na rozvoj vlastného študijného programu matematicko-počítačové modelovanie, ktorý bol otvorený v školskom roku 2005/2006 v odbore aplikovaná matematika. Vývoj moderných technológií vyžaduje hlboké matematické znalosti, počítačovú zručnosť a výbornú orientáciu v navzájom previazaných inžinierskych, prírodovedných či ekonomických aplikáciách. Študenti programu matematicko-počítačové modelovanie získavajú teoretický základ v  matematických a počítačovo orientovaných predmetoch, vedomosti z numerických, štatistických, optimalizačných, grafických a vizualizačných metód a softvérov s prirodzeným dôrazom  na interdisciplinárne aplikácie.
     Na katedre je vybudované paralelné počítačové laboratórium a je riešených niekoľko európskych vedeckých projektov, do ktorých vyústili bohaté medzinárodné kontakty jej pracovníkov. Členovia katedry sa autorsky zúčastnili na vzniku viac ako 140 monografií, učebníc, skrípt a príručiek, publikovali vyše 800 vedeckých prác, z toho viac ako 300 v zahraničných časopisoch.
Významnými osobnosťami katedry boli: prof. G. Čeněk, prof. V. Medek, prof. B. Riečan, prof. B. Kolibiarová, prof. I. Kluvánek, doc. J. Horváth, doc. Š. Belohorec, doc. J. Zámožík, dr. N. Potjagin, doc. P. Horák, doc. J. Šipoš. V súčasnosti sú vedúcimi osobnosťami katedry prof. M. Komorníková, prof. R. Mesiar, doc. K. Mikula a prof. J. Širáň.

Výpočtové laboratórium katedry