Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Poslaním Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie je výučba základných teoretických matematických a informatických predmetov s možnosťou aplikácií na praktické disciplíny odborných katedier vrátanie využitia výpočtovej techniky. Matematická výchova v základných a odporúčaných predmetoch je zameraná na matematickú a numerickú analýzu, lineárnu algebru, optimalizačné metódy, pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. V predmetoch deskriptívnej geometrie katedra vedie študentov k zvládnutiu zobrazovacích metód, ich použitiu pri zobrazovaní technických objektov a štúdiu geometrických vlastností, vrátane počítačovej grafiky.

V súčasnosti sa katedra, popri výchove študentov stavebných odborov, sústreďuje i na rozvoj vlastného študijného programu Matematicko-počítačové modelovanie, ktorý bol prvýkrát otvorený v školskom roku 2005/2006 v odbore Aplikovaná matematika. Vývoj moderných technológií vyžaduje hlboké matematické znalosti, počítačovú zručnosť a vynikajúcu orientáciu v navzájom previazaných inžinierskych, prírodovedných a ekonomických aplikáciách. Študenti tohto študijného programu získavajú teoretický základ v matematických a počítačovo-orientovaných predmetoch, vedomostí
z numerických, štatistických, optimalizačných, grafických a vizualizačných metód a softvérov s prirodzeným dôrazom na interdisciplinárne aplikácie.

Na katedre je vybudované paralelné počítačové laboratórium a katedra sa zapojila a aktívne zapája do riešenia niekoľkých európskych vedeckých projektov, do ktorých vyústili bohaté medzinárodné kontakty jej pracovníkov. Členovia katedry sa autorsky zúčastnili na vzniku viac ako 2800 publikácií, z ktorých vyše štvrtina bola vydaná vo významných zahraničných vedeckých časopisoch.

Medzi súčasné vedecké osobnosti katedry patria prof. Mikula, prof. Mesiar, prof. Širáň a prof. Komorníková. Medzi bývalých významných členov katedry patrí napríklad prof. Čeněk, prof. Medek, prof. Riečan, prof. Kolibiarová, prof. Kluvánek, doc. Horváth, doc. Belohorec, doc. Zámožík, dr. Potjagin, doc. Horák a doc. Šipoš.

Historicky bola predchodcom katedry Stolica matematiky, ktorá bola založená v roku 1938, pričom sa v roku 1940 rozdelila na I. a II. stolicu matematiky na Odbore špeciálnych náuk, neskôr premenovaného na Fakultu špeciálnych náuk v roku 1950. Po zániku Fakulty špeciálnych náuk bola celoškolská Katedra matematiky pričlenená k Elektrotechnickej fakulte. Súčasťou Stavebnej fakulty sa stala v roku 1960 vyčlenením z celoškolskej katedry, pričom jej prvým vedúcim bol dr. Potjagin. V roku 1961 sa zlúčila s Katedrou deskriptívnej geometrie, ktorej prvým vedúcim bol prof. Medek.

 

Výpočtový klaster, ktorý je súčasťou paralelného počítačového laboratória Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie
Výpočtový klaster, ktorý je súčasťou paralelného počítačového laboratória Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie

 

 

Úspešní absolventi študijného programu Matematicko-počítačové modelovanie sprevádzaní prof. Mikulom (vpravo vpredu) a prof. Mesiarom (vpravo vzadu)