Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Zoznam publikácií:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2010-2014

Štatistika publikácií:

Kategória publikačnej činnosti 2019 2018 2018 2016 2015 2010-2014
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách 1  3
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 1 1  1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 49 47 30 36 49  165
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2  
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 2 2 2 2 4  66
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2 4 2  45
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 9 7 14 14 5  16
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 6 7 9 5  4
AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

3 2 7 2 3  10
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1 1 1  6
AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

3  1
AFB

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 30 35 15 16 32  125
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 11 8 24 34 15  91
AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

1 1  2
AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

1 1 2  1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5 14 16 16 4  131
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 5 33 31 26 25  75
AFK Postery zo zahraničných konferencií 1  22
AFL Postery z domácich konferencií  2
BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

8
BBA

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1
BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

1  
BCI Skriptá a učebné texty 2 2 2 4 2  15
BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

4 2 2  6
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 1  5
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1 2 1  8
BDM

Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

2  
BDN

Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1
BEC

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1
BED

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1 2 5 3 2  8
BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1 1 1 2  3
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 6 1 9 37 13  61
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 2 1 4  23
DAI

Dizertačné a habilitačné práce

2  
FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

1 3 5 5  3
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 3 1 2 2 2
Spolu
  137 172 181 219 174  916

Konferencie a semináre