Prejsť na obsah
Diane na SvF

Už 5. ročník študentskej súťaže Equitone sa konal tento akademický rok v rámci ateliérovej tvorby AKA 1AKA 2 v 1. ročníku študijného odboru Pozemné stavby pod gesciou Katedry konštrukcií pozemných stavieb vedenou prof. Ing. Borisom Bielekom, PhD.

Podmienky súťaže:

 • študent 5.ročníka počas akademického roka 2017/2018,
 • použiť aspoň jeden okruh detailov Equitone a obkladový materiál Equitone na fasádu,
 • výsledkom spracovania projektu bol poster v printovej a elektronickej forme vo formáte PDF.

Ocenenie:

 • Výhry:
 1. miesto 500,- Eur
 2. miesto 400,- Eur
 3. miesto 300,- Eur

Ďalších 10 miest vecná výhra

Podmienky pre vyhodnotenie:

 • vyhodnotenie projektu vyučujúcim a jeho ohodnotenie pred skončením akademického roku 2017/2018
 • ohodnotené projekty známkou A a B postúpili do užšieho výberu a finálového kola vyhlasovateľa súťaže
 • 17 zaregistrovaných  študentov
 • 17 študenti odovzdali práce
 • 17 hodnotených prác celkovo v užšom kole

Vyhodnotenie výsledkov v spolupráci s odbornou porotou:

 • Bobby O´Neill – Technický manažér Equitone
 • Juraj Palamarčuk – Projektový manažér Equitone
 • arch. Pavol Pokorný
 • Philippe Hellemans – Marketingový manažér Equitone

Hodnotiace kritériá projektov:

Architektonicko-stavebné riešenie

 • výber typu stavby (administratíva, škola...), tvar budovy, osadenie budovy, hmotová kompozícia, plánované využitie, vnútorná dispozícia, napojenie na infraštruktúru, použitie detailov Equitone a fasádneho obkladu Equitone ako aj samotné technické riešenie.

Do súťaže sa prihlásili nasledovní študenti:

Lucia Bogdaňová ,Zdenko Braun, Tomáš Ďuroška, Monika Féderová-Bojnanská, Stanislava Holečková, Monika Hrdá, Jozef Hurný, Rastislav Jankaj, Ivana Jendreková, Tomáš Josai, Veronika Klincová, Bibiana Kováčová, Eva Mišovýchová, Nicole Pellerová, Jakub Rendek, Monika Szekerešová, Ivana Štyriaková

 

Odborná komisia ohodnotila nižšie uvedené víťazné projekty:

 

 1. miesto

Mestská multifunkčná športová hala

Poslucháč Bc. Jakub Rendek

Pedagóg doc. Ing. Juraj Žilinský, Phd.

 1. Miesto

Knižnica s kultúrnym centrom

Poslucháč Bc. Ivana Štyriaková

Pedagóg Ing. Adela Palková, Phd.

 1. Miesto

Univerzitná športová hala

Poslucháč Bc. Eva Mišovýchová

Pedagóg doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, Phd.

Ako aj v predchádzajúcom období prebehla aj súťaž online hlasovanie verejnosti na sociálnej sieti Facebook

 • Trvanie súťaže od 01.09.2018 do 16.09.2018
 • www.originalnefasady.sk
 • Zapojených 17 projektov
 • Víťazný projekt získal 2.681 hlasov
 • Výhra: vecná cena - tablet

 

Víťazom sa stala práca:

Galéria moderného umenia, poslucháč Bc. Nicole Pellerová, pedagóg Ing. Dušan Dlhý, PhD.

  

V najbližšej dobe sa predpokladá vyhlásenie ďalšieho, už 6. ročníka súťaže.

Víťazom, ako aj ostatným oceneným, blahoželáme. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ako aj pracovníkom katedry, menovite Ing. Erikovi Jakešovi, PhD. a doc. Ing. Imrichovi Mikolaiovi, PhD., ktorí zabezpečili nielen komunikáciu s vyhlasovateľom súťaže, ale aj organizačnú stránku súťaže.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave