Prejsť na obsah
Diane na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie


1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru humanitných vied SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Právo – minimálne magisterský stupeň,
  • špecializácia: Obchodné právo, Stavebné právo, Správne právo.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax vo výučbe právnych predmetov v univerzitných podmienkach minimálne 5 rokov,
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
  • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
  • schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 1.2.2019  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.