Prejsť na obsah
Diane na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesto, vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Katedra architektúry:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent/ka SvF odbor Pozemné stavby a architektúra alebo absolvent/ka Fakulty architektúry, Filozofická fakulta UK odbor Veda o výtvarnom umení,
  • vedecko –pedagogická hodnosť PhD. alebo ArtD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax min. 3 roky,
  • dokladovať umeleckú a vedeckú publikačnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť,
  • zabezpečiť výučbu predmetov Dejiny architektúry a umenia, Trendy v súčasnej architektúre a dizajne, Ochrana a obnova pamiatok – Ateliérové tvorby, vedenie a konzultácie záverečných prác a diplomových prác,
  • zabezpečiť koordináciu a vykazovanie publikačnej, umeleckej činnosti,
  • zabezpečiť funkciu tajomníka katedry, koordinácia vedeckých, umeleckých, organizačných činností na katedre,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • znalosť práce s výpočtovou technikou.

 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu:  15.2.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.