Prejsť na obsah
Diane na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v oblasti aplikovanej matematiky alebo príbuznej oblasti,

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogické skúsenosti vo výuke matematických predmetov,
  • práca s PC – ovládanie počítačových programov ANSYS, Fluent, Matlab
    prípadne ďalších, vrátane skúseností s výukou v týchto programoch,
  • znalosti v oblasti aerodynamiky budov,
  • publikačná činnosť v medzinárodných časopisoch,    
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 820,- Eur.

Termín nástupu:  1.9.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.