Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ERASMUS + KA2 - Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávani

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=732

Projekt - ENHANCE - 561749-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Názov projektu: Strengthening National Research and Innovation Capacities in Vietnam.

Typ projektu: Štrukturálne projekty - rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách, zvyšujú ich kvalitu a dosah, podporujú regionálnu spoluprácu a vzájomné zbližovanie.

Cieľom projektu je podporiť na vietnamskych univerzitách výskum a inovácie.

Zodpovedným riešiteľom projektu na Stavebnej fakulte  STU je prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.  - andrej.soltesz@stuba.sk

Kontaktná osoba: valeria.lesnakova@stuba.sk  

WEB: http://www.project-enhance.eu

ENHANCE National need analysis report

V dňoch 29.02. - 01.03.2016 sa na pôde SvF STU v rámci medzinárodného projektu ENHANCE s označením - 561749-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP financovaného Európskou komisiou v rámci programu Erasmus +KA2  uskutočnila "Študijná návšteva" kolegov z Vietnamu.

Účastníci Študijnej návštevy v dňoch 29.02. - 01.03.2016 na pôde SvF STU.

 

Účastníci Študijnej návštevy v dňoch 29.02. - 01.03.2016 na pôde SvF STU.

Účastníci Študijnej návštevy v dňoch 29.02. - 01.03.2016 na pôde SvF STU.

Záverečná konferencia projektu ENHANCE s názvom "Výzvy a silné stránky v oblasti riadenia a implementácie výskumu a inovácií vo Vietname" sa konala 19. a 20. septembra 2018 v Ho Či Minovom meste vo Vietname. Aktívne na nej vystúpili riešitelia projektu z STU v Bratislave.

Hlavným cieľom tejto záverečnej konferencie bolo spojiť manažérov, akademických pracovníkov a výskumných pracovníkov z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výskumných ústavov, výskumu a inovácie (R & I), príslušných zainteresovaných strán a zástupcov súkromného sektora s cieľom podporiť diskusiu o výzvy a silné stránky riadenia a implementácie výskumu a inovácií vo Vietname.

Medzinárodný projekt Erasmus + ENHANCE – Posilnenie kapacít na národnej úrovni vo výskume a inováciách na vysokých školách vo Vietname.

V roku 2015 začal spoluprácu vysokých škôl podporovať nový program Erasmus+. Vysokoškolské inštitúcie sa mohli zapojiť do projektov zameraných na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktoré spoločne realizujú konzorciá vysokých škôl z krajín programu a z partnerských krajín. Oprávnené partnerské krajiny sa nachádzajú v niekoľkých regiónoch sveta. Ide o krajiny susediace s EÚ, Rusko, Latinskú Ameriku, Áziu, africké, karibské a tichomorské štáty.

Stavebná fakulta STU sa do tohto programu zapojila už v prvom roku ako partnerská inštitúcia v rámci výzvy Erasmus+ KA2 (Capacity–building in the Field of Higher Education 2015). V rámci výzvy bolo podaných 515 projektov, z ktorých bolo schválených 140.

Projekt s označením - 561749-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP pod názvom „ENHANCE – Strengthening National Research And Innovation Capacities in Vietnam“ bol vybraný na financovanie Európskou komisiou.

Erasmus Plus ENHANCE projekt patrí medzi tzv. štrukturálne projekty, ktorých cieľom je z makro úrovne pôsobiť na zmenu systému na univerzitách vo Vietname. Vďaka doplňujúcemu sa partnerstvu konzorcia projektu tvoreného šiestimi významnými univerzitami vo Vietname, aby bola zabezpečená geografická rovnováha, tromi univerzitami z EU a dvoma ministerstvami z Vietnamu sa podarilo úspešne realizovať všetky stanovené ciele projektu.

Hlavným cieľom projektu ENHANCE bolo posilniť kapacity univerzít vo Vietname predstavením efektívneho riadenia a implementácie výskumu a inovácií.

Špecifickými cieľmi projektu boli:

Vybudovanie ľudských kapacít v oblasti riadenia a implementácie výskumu a inovácií prostredníctvom cieleného vzdelávacieho programu.

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie národných sietí prostredníctvom zriadenia siete pracovísk pre výskum a inovácie vo Vietname.

Projekt ENHANCE bol realizovaný týmto konzorciom:

 1. Universidad de Alicante (UA) (koordinátor, Alikante, Španielsko)
 2. Glasgow Caledonian University (GCU), Glasgow, UK
 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA), Bratislava, Slovensko
 4. Thai Nguyen University (TNU), Thai Nguyen City, Vietnam
 5. VNU Hanoi - University of Social Sciences and Humanities (USSH), Hanoi, Vietnam
 6. Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF), Hue City, Vietnam
 7. VNU Ho Chi Minh-University of Social Sciences and Humanities (HCMUSSH), Ho Chi Minh City, Vietnam
 8. An Giang University (AGU), Long Xuyen City, Vietnam
 9. Can Tho University (CTU), Can Tho City, Vietnam
 10. Ministry of Education and Training (MOET), Hanoi, Vietnam
 11. Ministry of Science and Technology - National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (MOST – NISTPASS), Hanoi, Vietnam

 

Projekt bol rozdelený do siedmich pracovných balíkov. Hlavnými cieľmi boli:

Uskutočňovanie sieťových aktivít rôznej povahy:

Okrúhle stoly zamerané na orgány VŠ, aby podporili diskusiu o možných zlepšeniach a stratégii riadenia výskumu a inovácií na národnej a inštitucionálnej úrovni.

Národné workshopy o najdôležitejších vedeckých disciplínach zameraných na vedeckú komunitu s cieľom podporiť diskusiu o zlepšení implementácie výskumu a inovácií na úrovni odborov a výskumných skupín.

Vypracovanie vietnamskými VŠ bielej knihy ENHANCE: odporúčania týkajúce sa zlepšenia riadenia a implementácie výskumu a inovácií vo Vietname.

Vytvorenie siete ENHANCE na jednotkách výskumu a inovácií.

Našou kľúčovou úlohou bolo vypracovanie východiskového dokumentu projektu – správy tzv. National Needs Analysis Report. Jej podkladom boli spracované a vyhodnotené dotazníky týkajúce sa výskumu na vietnamských univerzitách pre tri cieľové skupiny a následná analýza 994 získaných odpovedí.

Na základe výsledkov správy sme v rámci ďalšieho pracovného balíčka spolu s ostatnými EU partnermi vypracovali ponuku, plán a uskutočnili tréningy na univerzitách vo Vietname, aby v závere projektu vietnamské partnerské univerzity vypracovali tzv. Bielu knihu.

Ciele bielej knihy

Táto biela kniha je napísaná na základe záverov získaných z diskusií počas  okrúhlych stolov organizovaných na vysokých školách vo Vietname. Biela kniha poskytne odporúčania na zlepšenie riadenia výskumu a inovácií vo Vietname, ako aj na riešenie jeho riadenia a implementácie na úrovni výskumu a inovácií.

Po formálnej stránke v projekte spolupracujeme so skúseným koordinátorom, takže aj implementáciu nových administratívnych a finančných pravidiel v rámci programu Erasmus+ riešime v spolupráci s koordinátorom a Európskou komisiou.

Naším cieľom je aj pozitívna prezentácia našej inštitúcie.

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
zodpovedný riešiteľ projektu na STU

ENHANCE White Paper