Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Knižné publikácie

FRAŠTIA, M.: Kalibrácia a testovanie digitálnych kamier pre aplikácie blízkej fotogrametrie. Monografia. Bratislava, 2008, Vydavateľstvo STU, ISBN 978-80-227-2812-6, 114 s.

BAJTALA, M.: Vplyv horizontálnej refrakcie na geodetické merania. Monografia. Bratislava, 2008, Vydavateľstvo STU, ISBN 978-80-227-2965-9, 102 s.

Vedecké a umelecké práce v recenz. časopisoch (dom. - nekarent.)

DOLEŽAL, M. - KYRINOVIČ, P. - KOPÁČIK, A.: Testovanie robotizovaných univerzálnych meracích staníc v laboratórnych podmienkach. In: Geodetický a kartografický obzor 5/2008. ČÚZK a ÚGKK SR, Praha, 2008, ISSN 0016-7096, s. 81-91.

KOPÁČIK, A.: 70 rokov výučby geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. In: Geodetický a kartografický obzor 11/2008. ČÚZK a ÚGKK SR, Praha, 2008, ISSN 0016-7096, s. 201-209.

LIPTÁK, M. - SOKOL, Š.: Možnosti eliminácie vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení. In: Geodetický a kartografický obzor 11/2008. ČÚZK a ÚGKK SR, Praha, 2008, ISSN 0016-7096, s. 224-229.

LUKÁČ, Š.: Millauský viadukt - najdlhší mostný objekt na svete zavesený na lanách.
In: Slovenský geodet a kartograf 3/2008. Komora geodetov a kartografov, Bratislava 2008, ISSN 1335-4019, s. 5-12.

PUKANSKÁ, K. - FRAŠTIA, M. - GEMBICKÝ, J.: Nové technológie dokumentácie pamiatok. In: Pamiatky a múzeá, 4/2008, roč. 57. Bratislava, 2008, Slovenské národné múzeum a pamiatkový úrad SR v Bratislave, ISSN 1335-4353, s. 56-59.

SOKOL, Š. - BAJTALA, M.: Niektoré poznatky z určovania skutočného stavu stavebného objektu. In: Acta Montanistica Slovaca 4/2008. Košice, 2008, FBERG TU Košice,
ISSN 1335-1788, s. 472-479.

Odborné práce publikované v odborných časopisoch (zahr.)

BAJTALA, M. - SOKOL, Š.: Problematika kontrolného merania skutočného stavu slinkového sila. In: Stavební obzor 3/2008. Praha, 2008, Fakulta stavební ČVUT,
ISSN 1210-4027, s. 88-93.

KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J.- KYRINOVIČ, P. - HALIČKOVÁ, J.: Monitoring lock chamber dynamic deformation. In: Civil Engineering Surveyor 11/2008. Sale, Cheshire, United Kingdom, 2008, Institution of Civil Engineering Surveyors, ISSN 0266-139X, p. 41-44.

PUKANSKÁ, K. - FRAŠTIA, M.: Testing of laser scanner technology on the bellgoundry artifacts. In: Metalurgija 3/2008, roč. 47. Zagreb, 2008, Croatian Metallurgical Society,
ISSN 0543-5846, p. 275-284.

PUKANSKÁ, K. - FRAŠTIA, M. - SABOVÁ, J.: Observation of morphological terrain changes with using terrestrial laser skener and digital photogrammetry. In: Metalurgija 3/2008, roč. 47. Zagreb, 2008, Croatian Metallurgical Society, ISSN 0543-5846, p. 275-284.

Odborné práce publikované v odborných časopisoch (domácich)

KYRINOVIČ, P.: Zmena na celý život. In: Stavebníctvo a bývanie 2/2008. Žilina, 2008, MEDIA/ST s.r.o., s. 18-21.

KYRINOVIČ, P.: Vzdialenosti a regulatívy. In: Stavebníctvo a bývanie 4/2008. Žilina, 2008, MEDIA/ST s.r.o., s. 18-19.

Vedecké práce v zborníkoch z konferencií a seminárov - v zahraničí


HOSTINOVÁ, A. - KOPÁČIK, A.: Monitoring of High-Rise Building. In: Proceedings of FIG Working Week. Integrating Generations. Stockohlm, 2008, CD ROM,
ISBN 978-87-90907-67-9, pp.11.

HOSTINOVÁ, A. - KOPÁČIK, A. - KYRINOVIČ, P.: Využitie nových meracích technológií pri zaťažovacej skúške mosta. In: Geodézie a kartografie v dopravě.
X. mezinárodní konference, Ostrava 2008. Praha, Český svaz geodetů a kartografů, 2008,
CD ROM, ISBN 978-80-02-02073-8, 7 s.

JEŽKO, J.: 70 rokov výučby geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte a Katedre geodézie STU v Bratislave. In: XXIX: sympozium z dějin geodézie a kartografie. Praha, 2008, Národní technické muzeum, 7s.

JEŽKO, J. - SOKOL, Š. - BAJTALA, M.: Geodetické podklady pre obnovu a rekonštrukciu mostných objektov cez rieku Ipeľ. In: Geodézie a kartografie v dopravě.
X. mezinárodní konference, Ostrava 2008. Praha, Český svaz geodetů a kartografů, 2008,
CD ROM, ISBN 978-80-02-02073-8, 8 s.

KOSKA, B. - KŘEMEN, T. - POSPÍŠIL, J.- KYRINOVIČ, P. - HALIČKOVÁ, J.: Monitoring of Lock Chamber Dynamic Deformation. In: Measuring the Changes. 13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis, 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. Lisbon, Portugal, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2008, CD ROM, pp. 10.

KŘEMEN, T. - KOSKA, B. - POSPÍŠIL, J.- KYRINOVIČ, P. - HALIČKOVÁ, J. - KOPÁČIK, A.: Checking of Crane Rails by Terrestrial Laser Scanning Technology.
In: Measuring the Changes. 13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis, 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. Lisbon, Portugal, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2008, CD ROM, pp. 10.

LIPTÁK, M.: Eliminácia vplyvu prostredia na určované prevýšenie regresným modelom. In: JUNIORSTAV 2008. 10. odborná konference doktorského studia. Brno, 2008, VUT Brno, Fakulta stavební, ISBN 978-80-86433-45-5, 4 s.

LUKÁČ, Š.: Gigant mostného staviteľstva pri juhofrancúzskom meste Millau. In: Geodézie a kartografie v dopravě. X. mezinárodní konference, Ostrava 2008. Praha, Český svaz geodetů a kartografů, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-02-02073-8, 13 s.

NIČ, M. - FRAŠTIA, M. : Dokumentácia nehnuteľností fotogrametriou. In: Vývoj v oblasti soudního znalectví a oceňování majetku. Ostrava, 2008, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Ostravě, ISBN 978-80-248-1778-1.

 Vedecké práce v zborníkoch z konferencií a seminárov - doma

BAJTALA, M.: Vytyčovanie modulových osí pre potreby výstavby výrobných hál v závode HYUNDAI Ostrava. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 29-39.

FRAŠTIA, M.: Blízka fotogrametria - efektívny nástroj na tvorbu presných modelov historických objektov. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 20-28.

FRAŠTIA, M.: Deformation measurements of lock gates by inexpensive photogrammetric method. In: INGEO 2008. Proceedings of 4th International Conference on Engineering Surveying. Bratislava, 2008, Katedra geodézie SvF STU, CD ROM, ISBN 978-80-227-2971-0, p. 9.

FRAŠTIA, M.: Možnosti merania a vizualizácie objektov cenovo dostupnými fotogrametrickými softvérmi. In: Modelovanie a vizualizácia priestorových dát. Bratislava, 2008, KMPÚ SvF STU, CD ROM, ISBN 978-80-227-2988-8, 8 s.

FRAŠTIA, M.: Tvorba presných priestorových modelov historických objektov metódou blízkej fotogrametrie. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008. Stará Lesná, Ústav geodézie, kartografie a GIS F BERG TU Košice, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-553-0079-5, 7 s.

HOSTINOVÁ, A. - KYRINOVIČ, P. - HALIČKOVÁ, J. - KOPÁČIK, A.: Loading Test of the New Bridge over the Danube in Bratislava. In: INGEO 2008. Proceedings of 4th International Conference on Engineering Surveying. Bratislava, 2008, Katedra geodézie SvF STU, CD ROM, ISBN 978-80-227-2971-0, p. 11.

JEŽKO, J.: Testovanie a kalibrácia geodetických prístrojov z pohľadu technických noriem. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 10-19.

JEŽKO, J. - KOPÁČIK, A.: Technické normy a normotvorná činnosť v odbore geodézia a kartografia. In: 70 rokov SvF STU. Sekcia 4: Geodézia a kartografia. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 2008, SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, s. 63-73.

JEŽKO, J. - SOKOL, Š. - BAJTALA, M.: Rekonštrukcia mostných objektov cez rieku Ipeľ. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 48-54.

10. JEŽKO, J. - SOKOL, Š. - VYBÍRAL, P.: Katedra geodézie - minulosť a súčasnosť.
In: 70 rokov SvF STU. Sekcia 4: Geodézia a kartografia. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 2008, SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, s. 74-85.

JEŽKO, J. - STANĚK, V.: Meranie zvislých posunov mostného objektu Apollo v Bratislave. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008. Stará Lesná, Ústav geodézie, kartografie a GIS F BERG TU Košice, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-553-0079-5, 8 s.

KOPÁČIK, A.: História a vývoj geodetického a kartografického vzdelávania na Slovensku. In: 16. slovenské geodetické dni. Bratislava, 2008, Komora geodetov a kartografov, CD ROM, ISBN 978-80-969809-2-5, 16 s.

KOPÁČIK, A.- JEŽKO, J.: Normotvorná činnosť v geodézii a kartografii. In: 16. slovenské geodetické dni. Bratislava, 2008, Komora geodetov a kartografov, CD ROM, ISBN 978-80-969809-2-5, 8 s.

KYRINOVIČ, P.: Monitoring pretvorenia plavebnej komory snímačom naklonenia. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 40-47.

LIPTÁK, M. - HAŠKOVÁ, V.: Vertikálna refrakcia - teoretické odvodenie vzťahov. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 5-9.

LIPTÁK, M. - SOKOL, Š:: Analýza trigonometricky meraných prevýšení. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2008. Stará Lesná, Ústav geodézie, kartografie a GIS F BERG TU Košice, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-553-0079-5, 6 s.

LUKÁČ, Š.: Meranie a vyhodnotenie posunov objektu jadrovej elektrárne počas pevnostnej integrálnej skúšky. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 55-66.

LUKÁČ, Š. - ŽÁK, M.: Zero epoch measurement of displacements and deformations of new highway bridge structures in Slovakia. In: INGEO 2008. Proceedings of 4th International Conference on Engineering Surveying. Bratislava, 2008, Katedra geodézie SvF STU, CD ROM, ISBN 978-80-227-2971-0, p. 15.

MICHALČÁK, S.: Analýza historických transformácií odboru geodézie a kartografie. In: 70 rokov SvF STU. Sekcia 4: Geodézia a kartografia. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 2008, SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, s. 108-117.

PAŠKO, M. - FRAŠTIA, M.: Acceleration and simplification of engineering tasks using digital photogrammetry. In: INGEO 2008. Proceedings of 4th International Conference on Engineering Surveying. Bratislava, 2008, Katedra geodézie SvF STU, CD ROM, ISBN 978-80-227-2971-0, p. 8.

PUKANSKÁ, K. - SABOVÁ, J. - CHLEPKOVÁ, M. - GAJDOŠÍK, J.: Nové technológie v dokumentácii historických pamiatok. In: MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19. Bratislava, 2008, Pamiatkový úrad SR, ISSN 978-80-89175-25-3, s. 310-319.

SOKOL, Š.: Vplyv prostredia na presnosť určovania výšok. In: Interdisciplinárne aplikácie geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. Bratislava, KGDE SvF STU, 2008, CD ROM, ISBN 978-80-227-2938-3, s. 67-75.