Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Rok riešenia Číslo a názov projektu Riešiteľský tým
2018-2022 APVV-18-0472, Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie doc. Fraštia a kolektív
2019-2021 VEGA 1/0584/19, Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu doc. Fraštia a kolektív
2017-2019 KEGA 016STU-4/2017, Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva doc. Fraštia a kol.
2016-2018 KEGA 037STU-4/2016, Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie prof. Š. Sokol a kolektív
2014-2016 VEGA 1/0133/14, Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií prof. Š. Sokol a kolektív
2013-2017 APVV-0236-12, Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami prof. M. Sokol
2013-2015 VEGA 1/0445/13 , Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch prof. A. Kopáčik a kolektív
2013 ERASMUS LPP Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education prof. Alojz Kopáčik a Ing. J. Erdélyi
2011-2013 KEGA 008STU-4/2011, Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a kartografia prof. Š. Sokol a kolektív
2010-2011 VEGA 1/0142/10 , Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami prof. Š. Sokol a kolektív katedry
2010-2011 VEGA 1/0680/10, Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu Ing. M. Fraštia a koletív
2010 Projekt na podporu mladých vedeckých pracovníkov , Návrh a testovanie metodiky fotogrametrickej dokumentácie ruín pamiatkových objektov Ing. M. Marčiš
2010 Projekt na podporu mladých vedeckých pracovníkov , Návrh a realizácia modifikovanej časovej základnice pre účely etapového monitoringu skalných zárezov Ing. M. Chlepková
2009-2011 VEGA 1/0706/09, Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov  prof. A. Kopáčik, Ing. P. Kyrinovič a kolektív katedry
2009-2011 OP VaV ITMS 26240120004, Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia  prof. P. Dušička 
2008-2009 KEGA 3/6269/08, Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva - ich ochrana a rehabilitácia prof. Š. Sokol a kolektív katedry
2007-2009 VEGA 1/4206/07, Monitorovanie pretvorení stavebných a lokálnych geodynamických.procesov automatizovanými meracími systémami  prof. Š. Sokol, Ing. J. Ježko a kolektív katedry
2006-2008 VEGA 1/3308/06, Aplikácia presných navigačných systémov na monitoring stavebných konštrukcií  prof. A. Kopáčik, Ing. P. Kyrinovič a kolektív katedry
2006 INTERREG IIIA Project on - Landscape and water managment concept based on water retention, its feasibility study and planning at Bodrogköz area prof. A. Kopáčik a kolektív katedry
2004-2006 VEGA 1/1153/04, Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami prof. P. Bartoš, doc. Š Sokol a kolektív katedry
2004-2005 EEGECS - European Education in geodetic Engineering, Cartography and Surveying prof. A. Kopáčik
2003-2005 VEGA 1/031803, Vývoj integrovaných meacích systémov na monitorovanie dynamikých pretvorení stavebných konštrukcií prof. A. Kopáčik,  prof. V. Staněk a kolektív katedry
2003-2004 DAAD a DZS MŠ SR - Applikation der TLS in Industrievermessung in Slovakia prof. A. Kopáčik a kolektív katedry
2002 SOCRATES - European Education in geodetic Engineering, Cartography and Surveying doc. A. Kopáčik a kolektív katedry
2001-2003 VEGA 1/8330/01, Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií doc. A. Kopáčik,  prof. V. Staněk a kolektív katedry
2001-2003 VEGA 1/8332/01, Integrované meracie systémy zberu a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia prof. P. Bartoš, doc. Š Sokol a kolektív katedry