Prejsť na obsah
Zamestnanci

Predpisy

  • Smernica rektora č. 1/2021 – SR PDF - Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 23.2.2021
  • Úplné znenie Vnútorného predpisu č. 1/2013 PDF - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Zásady výberového konania na STU) v znení dodatkov číslo 1 a 2 zo dňa 24.2.2021
  • Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 1/2013 PDF - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov
    a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Zásady výberového konania na STU) zo dňa 25.10.2021
  • Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na STU v Bratislave:

Výberové konania - rok 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci ekonomického oddelenia (7720/2022)