Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

9.3.2021

Zomrel doc. Ing. Ján Mitáš, PhD.

Dňa 1.3.2021 nás vo veku nedožitých 85 rokov opustil náš bývalý dlhoročný kolega doc. Ing. Ján Mitáš, PhD.

Doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. sa narodil 22. 8. 1936 v Žiline. V roku 1960 úspešne ukončil štúdium zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a nastúpil do spoločnosti Hydroprojekt, kde vykonával geodetické práce  súvisiace so správou vodných diel, ciest a železníc. Od 1. 11. 1963 pôsobil na Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 6. 1985.

Doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác, 7 vysokoškolských učebníc  a skrípt, monografie, ale aj stredoškolských učebníc Geodézia 1 a 2. Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh a realizovania projektov geodetických prác, najmä v oblasti veľmi presných výškových meraní a geodetickej metrológie. V rokoch 1975 až 1978 spolupracoval s Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave na výskume recentných vertikálnych pohybov v oblasti Malých Karpát. Do dôchodku odišiel 30. 6. 2002.

Doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. bol čestný, spravodlivý, skromný, vtipný a vždy dobre naladený človek, s ktorým sme sa aj naďalej radi stretávali na rôznych podujatiach na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ale aj mimo nej. Jeho cenné rady a optimistické povzbudenia nám budú chýbať. Česť jeho pamiatke!

Parte - doc.Mitáš


1.1.2021

Od 1.1.2021 máme nový názov katedry: Katedra geodetických základov (Department of Theoretical Geodesy) bola po 65 rokoch premenovaná na Katedru globálnej geodézie a geoinformatiky (Department of Theoretical Geodesy and Geoinformatics). Veríme, že nový názov lepšie vyjadruje náplň odborných aj pedagogických činností, ktorým sa venujeme.