Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU
Operačný program výskum a vývoj
EU - regionálny rozvoj
Agentúra ministerstva školstva vedy a výskumu
ENG version

Národné centrum diagnostikovania deformácií
zemského povrchu na území Slovenska

ITMS: 26220220108
začiatok realizácie aktivít projektu: 1.12.2010
Skončenie realizácie aktivít: 30.11.2013 (Projekt bol predĺžený do 31.5.2015)
Slovenská technická univerzita
Katedra geodetických základov

O projekte
Sieť monitorovaných bodov
Analýza meraní
Výstupy projektu
Kontakt

Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského povrchu na Slovensku má za cieľ identifikovať deformáciu zemského povrchu aplikáciou družicových, gravimetrických a troposférických meraní na základe poznatkov získaných vo  výskume.

Výsledkom národného centra je permanentne aktualizovaná databáza informácií o dynamike zemskej kôry na území Slovenska so stanovením rizikových oblastí na výstavbu a monitorovanie stavebných diel.

Sieť monitorovaných bodov
Národné centrum vykonáva meranie geometrických a fyzikálnych parametrov na povrchu Zeme prostredníctvom monitorovacej siete 9 referenčných staníc na území Slovenska.


Na všetkých bodoch monitorovacej siete sú kontinuálne monitorované variácie polohy prijímačmi GNSS signálov.
V  pravidelných intervaloch sú na staniciach realizované absolútne a relatívne gravimetrické merania tiažového zrýchlenia a nivelačné merania na spresnenie vertikálnej deformácie zemského povrchu.