Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Názov študijného programu: Matematicko-počítačové modelovanie
Stupne vysokoškolského štúdia: bakalársky a inžiniersky študijný program
Udeľovaný akademický titul: „bakalár“ (Bc.) a „inžinier“ (Ing.)
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky + 2 roky

Podobne zamerané študijné programy sú dobre rozvinuté vo vyspelých krajinách. Ich rozvoj je motivovaný predovšetkým rýchlym vývojom moderných technológií vo všetkých oblastiach života. Vývoj moderných technológií vyžaduje hlboké matematické znalosti, počítačovú zručnosť a výbornú orientáciu v navzájom previazaných inžinierskych, prírodovedných či ekonomických aplikáciách.
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave je prirodzeným miestom pre úspešný rozvoj takto orientovaného študijného programu. Poskytuje kvalitné zázemie pre štúdium reálnych inžinierskych problémov a jej fakulty pozostávajú z odborníkov, ktorí sú schopní odovzdať študentom príslušné vedomosti v matematických a počítačovo orientovaných predmetoch s dôrazom na interdisciplinárne aplikácie.

Absolvent študijných programov
• získa úplné prvostupňové a druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na počítačové modelovanie a analýzu inžinierskych úloh.
• bude rozumieť moderným metódam aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizačné, grafické a vizualizačné metódy), bude ovládať prácu s počítačom (programovacie jazyky, operačné systémy, počítačové siete, internetové aplikácie a mnohé softvéry pre matematicko$počítačové modelovanie) a bude oboznámený s aplikáciami matematického a počítačového modelovania v mnohých oblastiach vedy a techniky – ako príklad uvádzame ilustračné obrázky dokumentujúce modelovanie prúdenia vzduchu v okolí automobilu, rast mikroštruktúr v v kryštalických materiáloch, segmentáciu mozgu a vizualizáciu srdcovej komory a priebeh geoidu (plochy od ktorej sa merajú nadmorské výšky) na Slovensku. Po absolvovaní inžinierskeho študijného programu bude schopný vytvárať efektívne softvérové implementácie týchto metód na moderných paralelných počítačových architektúrach. Bude tak môcť pracovať vo všetkých oblastiach, kde sa nevyhnutne využívajú matematické metódy a počítačová analýza na riešenie praktických úloh, vo všetkých inžinierskych odvetviach, ale aj v oblasti informatiky, počítačovej grafiky, spracovania obrazu, štatistickej analýzy dát ako aj v oblasti ekonomických a finančných aplikácií.
• bude mať znalosti z matematických základov aplikovaných vied a inžinierstva, čo umožní pochopenie nových poznatkov v budúcnosti a jeho uplatnenie v dlhodobom časovom horizonte v interdisciplinárnych tímoch vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na vývoj moderných technológií. Vzhľadom na širokú medzinárodnú spoluprácu pracovísk zabezpečujúcich študijný program získa skúsenosti, kontakty a jazykové schopnosti, ktoré umožnia jeho uplatnenie v európskom pracovnom priestore.
• nájde uplatnenie predovšetkým vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na matematicko-počítačovú analýzu praktických úloh a na vývoj softvéru v oblasti inžinierskych výpočtov a simulácií pri aplikácii moderných numerických, štatistických, optimalizačných a vizualizačných metód.

     Informácie o študijnom programe je možné získať na stránke www.math.sk/mpm