Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy
Mgr. Marián Decký, PhD.
Radlinského 11, blok C, 20. posch., 810 05 Bratislava
vedúci katedry: Mgr. Marián Decký, PhD.
tel.: 02/ 32 888 252, 32 888 264
e-mail: marian.decky@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/ktvy

Katedra telesnej výchovy na SVŠT vznikla v roku 1952 ako celoškolská katedra. Jej prvým vedúcim bol doc. J. Štancel. V roku 1962 sa pôvodná celoškolská katedra rozdelila na dve katedry, pričlenené k dvom fakultám, čím vznikla aj Katedra telesnej výchovy na Stavebnej fakulte. V decembri 1994 bol pri katedre založený Akademický športový klub STAVÁR. Zabezpečoval športové aktivity poslucháčov fakulty, ktoré nebolo možné realizovať kapacitou katedry.

Výučba

Je zabezpečená formou povinnej a povinne voliteľnej telesnej výchovy pre poslucháčov stavebnej fakulty v týchto pohybových aktivitách: plávanie, futbal, basketbal, volejbal, florbal, posilňovňa, tenis, stolný tenis, horská cyklistika, vodáctvo, aquagymnastika, cvičenie s fitloptami, športové lezenie, turistika, plážový volejbal, bedminton, cykloturistika a hokej. Okrem toho má katedra na starosti aj letné a zimné telovýchovné sústredenia.

Výučba je sústredená do telovýchovných objektov fakulty, kde sa nachádza telocvičňa, bazén a posilňovňa. V letnom semestri katedra využíva aj svoje objekty na Trnávke v Bratislave, kde sú k dispozícii tenisové kurty a ihrisko na plážový volejbal. Na športy, ktoré nie je možné realizovať v spomenutých fakultných priestoroch, si katedra prenajíma externé športoviská.

K podujatiam, ktoré majú na katedre dlhodobú tradíciu patria Majstrovstvá fakulty v plávaní a Športový deň, na ktorom súťažia družstvá študentov proti učiteľom v športoch ako futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a plávanie. Športovými akciami formou priateľských zápasov v hokeji a vo volejbale (VUT Brno) sa katedra spolu s vedením fakulty usiluje upevňovať dobré vzťahy aj s partnerskými fakultami.

Na významnom športovom podujatí - Slovenskej letnej univerziáde 2016 – sa katedra podieľala na usporiadaní súťaže v šerme a tenise. Dlhodobé úspechy študentov fakulty v medzinárodných súťažiach a vo vysokoškolskej lige sú pozoruhodné najmä v športoch ako volejbal, basketbal, futbal, futsal a plávanie.