Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

!!! FLORBALISTI a FLORBALISTKY, nakoľko sa spúšťa v tomto semestri ZS 2021/22 Vysokoškolská liga vo florbale, tak ak máte záujem, kontaktujte pani Zuzanu HERZÁNOVÚ !!!

KONZULTAČNÉ HODINY KTVY  ZS 2021/2022

 

BARTOLČIČOVÁ Barbora, Mgr., PhD.    STREDA        9.00 – 11.00

 

CIBULOVÁ Michaela, Mgr.                       ŠTVRTOK    11.00 – 13.00 

 

ČEPOVÁ Helena, Mgr.                               STREDA        9.00 – 11.00  

 

DECKÝ Marián, Mgr., PhD.                       ŠTVRTOK      11.00 – 13.00

 

HERZÁNOVÁ Zuzana, Mgr.                      PONDELOK    9.00 – 11.00

!!! OZNAM PRE ŠTUDENTOV !!!

Aj zimný semester 2021/2022 začneme dištančnou výučbou a na získanie zápočtu z TV je potrebné zasielať každý týždeň !!! Vášmu vyučujúcemu (meno.priezvisko@stuba.sk) vaše športové aktivity. (Meno vyučujúceho je priradené ku každému krúžku).

 • Aktivita musí trvať min. 45 minút.
 • Záznamy treba posielať priebežne počas semestra, najneskôr však do nedele aktuálneho týždňa.
 • Záznamy, ktoré prídu v neaktuálnom týždni budú brané už len ako nahradenia.
 • Počas semestra máte nárok na 3 absencie a maximálne 3 hodiny môžu byť nahradené.
 • Na získanie zápočtu je potrebné poslať minimálne 10 aktivít.
 • Pokiaľ máte zapísané dve telesné výchovy (povinnú a výberovú) je potrebné poslať minimálne 20 aktivít za semester (dva rôzne záznamy týždenne).
 • Študentom, ktorí nesplnia vyššie uvedené podmienky nebude možné udeliť zápočet z TV. Platí to aj pre tých, ktorí sa začnú zaujímať o TV v polovici semestra, nebodaj v skúškovom.
 • V prípade, že sa nebudete zúčastňovať zvoleného predmetu, je potrebné sa z neho odhlásiť.
 • Bližšie informácie ako sa zapísať na konkrétny predmet TV nájdete "na tomto linku"

Posielať záznamy môžete formou:

 • screenshot z aplikácií napr. Strava, Relive, Garmin a Apple watch a pod. V aplikácii musí byť uvedené meno študenta, dátum cvičenia, dĺžku trvania aktivity, vzdialenosť, mapa. Túto formu odporúčame používať na aktivity ako beh, cyklistika, turistika, korčuľovanie...

Prikladáme vzorový záznam:

 

alebo

 • časozberného videa (Time-lapse video), túto formu odporúčame napr. pre  posiľňovanie, yogu, aerobic, športové hry. Záznam však musí obsahovať na začiatku viditeľný záber na hodiny a aj na konci aktivity musí byť viditeľne zobrazený aktuálny čas a aj dátum.
 • Nižšie prikladáme odkaz, kde je návod na využívanie G Suite a Google Drive pomocou ktorého budete timelapse video zasielať. https://www.stuba.sk/navody/gsuite/fbclid=IwAR1BEjP81KccwCtDE1QswNjFZBlB7_G3MTNVuICxt9ms1MiNgQd_yOhcrB8.

  Nezabudnite prosím ku poslanému screenshotu alebo videu uviesť vaše meno, šport a termín vašej        zapísanej TV (podľa rozvrhu), aby Vás vyučujúci rýchlejšie našiel v prezenčnej listine.

Ak by ste mali nejaké komplikácie, obráťte  sa na svojho vyučujúceho. Budú sa snažiť Vám čo najskôr pomôcť.   

Tréningové programy na cvičenie na doma od nás pre vás ;)

V zimnom semestri 2021 nebude momentálne možné si zapísať predmet V1-TV_Reprezentácia (V1-TV_R1, V1-TV_R2, V1-TV_R3, V1-TV_R4) a zároveň nebudú prebiehať ani tréningy reprezentácie v jednotlivých športoch. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

 Prajeme Vám veľa zdravia a úspešný štart do ďalšieho semestra. 

___________________________________________________________________________________________________________________

!!! Announcement for students !!!

 Hi everyone,

As we continue on through the winter semester 2021/2022 online, here are the things that you should know to earn PE credits. Students are required to send their sport activities /first name, surname@stuba.sk/ to their teachers on a weekly basis!!!

 • the sport activity must last 45 minutes
 • activity reports should be continuous throughout the semester, deadline is Sunday of the current week
 • the reports which are not sent in the current week will be considered only as substitutions
 • throughout the semester the absence limit is three times. Maximum three lessons can be substituted 
 • to earn a credit you need to send not less than 10 activities
 • in case you have both optional and compulsory PE you must send not less than 20 activities throughout the semester /two different reports a week/
 • if a student fails to fulfill the stated requirements he/she will not earn a credit in PE. The same requirements are to be fulfilled by students who show their interest in PE in the middle of the semester or at exam time
 • in case you will not participate in the choosen subject, it is necessary to unsubscribe from it
 • information how is possible to register for subject PE, you can find "here"

  Your reports can be sent via: 

 • screenshot- appl. Strava, Relive, Garmin, and Apple watch et cetera. The application must give the name of the student, date of the activity, length of the activity, a map, a distance / this form is recommended for such activities as running, cycling, hiking, skating ......

   See the sample sheet below:

 

 

   Another possibility is

 Please do not forget to attach your name, sport and the date of your PE class according to your schedule to your screenshot or video for the teacher to find quickly  your name in the  list of participants.

Do not hesitate to contact your teacher in case of any complications. They are there to help. 

Training programmes for home ;)

In winter semester, it won´t be possible at this time to enroll for V1-PE, representation /V1-PE ,R1, V1 -PE -R2, V1-PE- R3 , V1 -R4 /.Neither any representation trainings in any sports will be provided. We will inform you about any changes.

Take care of yourelves. Best wishes in the next semester.