Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

!!! TV aktivity počas skúškového obdobia !!!

V termíne od 16. mája do 17. júna 2022 v pracovné dni od pondelka do štvrtka bude ponuka aktivít v TV objektoch Stavebnej fakulty STU Bratislava pre študentov a doktorandov SvF STU nasledovná:

 

PLAVÁREŇ       PO a ST   9.00 hod. – 12.00 hod.

                           UT a ŠT   10.00 hod. -13.00 hod.

POSILŇOVŇA                   9.00 hod. – 12.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------

Prvé tri týždne letného semestra prebehnú dištančnou formou, od štvrtého týždňa semestra vrátane bude výučba prebiehať prezenčne s dôrazným dodržiavaním režimu OTP zo strany zamestnancov aj študentov.

Počas dištančnej výučby TV je potrebné zasielať každý týždeň !!! Vášmu vyučujúcemu (meno.priezvisko@stuba.sk) Vaše športové aktivity. (Meno vyučujúceho je priradené ku každému krúžku).

 • Aktivita musí trvať min. 45 minút.
 • Záznamy treba posielať priebežne počas semestra, najneskôr však do nedele aktuálneho týždňa.
 • Záznamy, ktoré prídu v neaktuálnom týždni budú brané už len ako nahradenia.

Od štvrtého týždňa bude prebiehať prezenčná výuka. V prípade, že bude nutné prejsť opäť do dištančnej formy, výuka bude realizovaná rovnako ako počas prvých troch týždňov.

 • Počas semestra máte nárok na 3 absencie a maximálne 3 hodiny môžu byť nahradené.
 • V prípade, že sa nebudete zúčastňovať zvoleného predmetu, je potrebné sa z neho odhlásiť.
 • Bližšie informácie ako sa zapísať na konkrétny predmet TV nájdete "na tomto linku"

Posielať záznamy môžete formou:

 • screenshot z aplikácií napr. Strava, Relive, Garmin a Apple watch a pod.  návod 
 • časozberného videa (Time-lapse video), túto formu odporúčame napr. pre  posiľňovanie, yogu, aerobic, športové hry. Záznam však musí obsahovať na začiatku viditeľný záber na hodiny a aj na konci aktivity musí byť viditeľne zobrazený aktuálny čas a aj dátum.

Nezabudnite prosím ku poslanému screenshotu alebo videu uviesť vaše meno, šport a termín vašej zapísanej TV (podľa rozvrhu), aby Vás vyučujúci rýchlejšie našiel v prezenčnej listine.

Ak by ste mali nejaké komplikácie, obráťte  sa na svojho vyučujúceho. Budú sa snažiť Vám čo najskôr pomôcť.   

Tréningové programy na cvičenie na doma od nás pre vás ;)

V zimnom semestri 2021 nebude momentálne možné si zapísať predmet V1-TV_Reprezentácia (V1-TV_R1, V1-TV_R2, V1-TV_R3, V1-TV_R4) a zároveň nebudú prebiehať ani tréningy reprezentácie v jednotlivých športoch. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

 Prajeme Vám veľa zdravia a úspešný štart do ďalšieho semestra. 

___________________________________________________________________________________________________________________

!!! Announcement for students !!!

 

The first three weeks of the summer semester will be in a distance form, from the fourth week of the semester onwards, teaching will be in person, with strict adherence to the OTP regime of employees and students.

During distance learning students are required to send their sport activities /first name, surname@stuba.sk/ to their teachers on a weekly basis!!!

 • the sport activity must last 45 minutes
 • activity reports should be continuous throughout the semester, deadline is Sunday of the current week
 • the reports which are not sent in the current week will be considered only as substitutions

From the fourth week will be practical personal form. If it will be necessary to return to the distance form, the teaching will be carried out in the same way as during the first three weeks. 

 • throughout the semester the absence limit is three times. Maximum three lessons can be substituted 
 • in case you will not participate in the choosen subject, it is necessary to unsubscribe from it
 • information how is possible to register for subject PE, you can find "here"

Your reports can be sent via: 

 Please do not forget to attach your name, sport and the date of your PE class according to your schedule to your   screenshot or video for the teacher to find quickly  your name in the  list of participants.

Do not hesitate to contact your teacher in case of any complications. They are there to help. 

Training programmes for home ;)

In winter semester, it won´t be possible at this time to enroll for V1-PE, representation /V1-PE ,R1, V1 -PE -R2, V1-PE- R3 , V1 -R4 /.Neither any representation trainings in any sports will be provided. We will inform you about any changes.

Take care of yourelves. Best wishes in the next semester.