Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

!!! OZNAM PRE ŠTUDENTOV !!!

Aj letný semester 2020/2021 začneme dištančnou výučbou a na získanie zápočtu z TV je potrebné zasielať každý týždeň Vášmu vyučujúcemu (meno.priezvisko@stuba.sk) vaše športové aktivity. (Meno vyučujúceho je priradené ku každému krúžku).

 • Aktivita musí trvať min. 45 minút.
 • Záznamy treba posielať priebežne počas semestra, najneskôr však do nedele aktuálneho týždňa.
 • Záznamy, ktoré prídu v neaktuálnom týždni budú brané už len ako nahradenia.
 • Na získanie zápočtu je potrebné poslať minimálne 10 aktivít.
 • Počas semestra máte nárok na 3 absencie a maximálne 3 hodiny môžu byť nahradené.
 • Pokiaľ máte zapísané dve telesné výchovy (povinnú a výberovú) je potrebné poslať minimálne 20 aktivít za semester (dva rôzne záznamy týždenne).
 • Študentom, ktorí nesplnia vyššie uvedené podmienky nebude možné udeliť zápočet z TV. Platí to aj pre tých, ktorí sa začnú zaujímať o TV v polovici semestra, nebodaj v skúškovom.

Posielať záznamy môžete formou:

 • screenshot z aplikácií napr. Strava, Relive, Garmin a Apple watch a pod. V aplikácii musí byť uvedené meno študenta, dátum cvičenia, dĺžku trvania aktivity, vzdialenosť, mapa. Túto formu odporúčame používať na aktivity ako beh, cyklistika, turistika, korčuľovanie...

Prikladáme vzorový záznam:

 

alebo

 • časozberného videa (Time-lapse video), túto formu odporúčame napr. pre  posiľňovanie, yogu, aerobic, športové hry. Záznam však musí obsahovať na začiatku záber na hodiny a aj na konci aktivity musí byť zobrazený aktuálny čas a aj dátum. Vzorové video bude čoskoro doplnené na našej stránke. Nižšie prikladáme odkaz, kde je návod na využívanie G Suite a Google Drive pomocou ktorého budete timelapse video zasielať. https://www.stuba.sk/navody/gsuite/fbclid=IwAR1BEjP81KccwCtDE1QswNjFZBlB7_G3MTNVuICxt9ms1MiNgQd_yOhcrB8.

  Nezabudnite prosím ku poslanému screenshotu alebo videu uviesť vaše meno, šport a termín vašej        zapísanej TV (podľa rozvrhu), aby Vás vyučujúci rýchlejšie našiel v prezenčnej listine.

Ak by ste mali nejaké komplikácie, obráťte  sa na svojho vyučujúceho. Budú sa snažiť Vám čo najskôr pomôcť.   

Tréningové programy na cvičenie na doma od nás pre vás ;)

V letnom semestri 2021 si nebude možné zapísať predmet V1-TV_Reprezentácia (V1-TV_R1, V1-TV_R2, V1-TV_R3, V1-TV_R4) a zároveň nebudú prebiehať ani tréningy reprezentácie v jednotlivých športoch.

 Prajeme Vám veľa zdravia a úspešný štart do ďalšieho semestra. 

___________________________________________________________________________________________________________________

!!! Announcement for students !!!

 Hi everyone,

As we continue on through the summer semester 2020/2021 online, here are the things that you should know to earn PE credits. Students are required to send their sport activities /first name, surname@stuba.sk/ to their teachers on a weekly basis.

 • the sport activity must last 45 minutes
 • activity reports should be continuous throughout the semester, deadline is Sunday of the current week
 • the reports which are not sent in the current week will be considered only as substitutions. 
 • to earn a credit you need to send not less than 10 activities
 • throughout the semester the absence limit is three times. Maximum three lessons can be substituted 
 • in case you have both optional and compulsory PE you must send not less than 20 activities throughout the semester /two different reports a week/
 • if a student fails to fulfill the stated requirements he/she will not earn a credit in PE. The same requirements are to be fulfilled by students who show their interest in PE in the middle of the semester or at exam time

  Your reports can be sent via: 

 • screenshot- appl. Strava, Relive, Garmin, and Apple watch et cetera. The application must give the name of the student, date of the activity, length of the activity, a map, a distance / this form is recommended for such activities as running, cycling, hiking, skating ......

   See the sample sheet below:

 

 

   Another possibility is

 Please do not forget to attach your name, sport and the date of your PE class according to your schedule to your screenshot or video for the teacher to find quickly  your name in the  list of participants.

Do not hesitate to contact your teacher in case of any complications. They are there to help. 

Training programmes for home ;)

In summer semester, it won´t be possible to enroll for V1-PE, representation /V1-PE ,R1, V1 -PE -R2, V1-PE- R3 , V1 -R4 /.Neither any representation trainings in any sports will be provided .

Take care of yourelves. Best wishes in the next semester.