Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Katedra sa podieľa na výučbe v nasledovných študijných programoch:

..

Bakalárske štúdium (1. stupeň)

Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Počas štúdia si osvojí základné poznatky z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva, hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a a v komunálnom a v priemyselnom sektore.

..

Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)

Študijný program pripravuje odborníkov pre uplatnenie v krajinnej tvorbe, krajinnom plánovaní a manažmente krajiny v nadväznosti na rozhodovacie, plánovacie a povoľovacie procesy. Počas štúdia si študent získa zručnosti projektovania v oblasti krajinnej architektúry, vodného hospodárstva a pozemkových úprav.


Inžinierske štúdium (2. stupeň)

Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

Absolvent štúdia pochopí podstatné fakty a pojmy vzťahujúce sa k výstavbe a prevádzke vodohospodárskych stavieb. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov.

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčných kanceláriách zaoberajúce sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou a ochranou vôd v krajine, priemysle, poľnohospodárstve a urbanizovanom priestore, hydroenergetikou, vodným staviteľstvom, vodnou dopravou, zásobovaním vodou a čistením znečistených vôd, odpadovým hospodárstvom, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia, v organizáciách vodohospodárskeho výskumu. 

..

Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)

Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník na odboroch životného prostredia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a  priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v  organizá ciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvu na životné prostredie, ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva, ako manažér a investor environmentálnych projektov a stavieb.


Doktorandské štúdium (3. stupeň)

Vodohospodárske inžinierstvo (VI)

Absolvent sa oboznámi  so zákonitosťami výskytu a obehu vody v prírode, ako aj s jej vybranými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Bude ovládať matematické a fyzikálne metódy potrebné na vyjadrenie procesov pohybu vody v hydrosfére, vo vodohospodárskych sústavách a pri realizácii a prevádzke vodných stavieb. Bude schopný riešiť a optimalizovať interakcie úloh vodohospodárskeho inžinierstva a životného prostredia v duchu princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké metódy bádania vrátane modelovania, hydroinformatiky, experimentu, analýzy výsledkov a aplikácie výsledkov na úlohy vodohospodárskej praxe. Dokáže prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov na úrovni najnovších poznatkov a dokáže tiež prezentovať výsledky vedeckej práce. 

Krajinárstvo (KR)

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore krajinárstvo s dôrazom na získanie širokých poznatkov z vedných odborov, týkajúcich sa jednotlivých zložiek krajiny, jej revitalizácie a ekologickej stability, pri súčasnom zachovaní resp. zlepšení estetických hodnôt krajiny a životného prostredia. Štúdium je orientované na vedecký výskum hodnotenia a posudzovania ochrany kvality pôdy, vody, ovzdušia a likvidácie odpadov.

Absolvent na základe širokých teoretických znalostí o krajine (abiokomplexy a biokomplexy), s využitím matematickej analýzy a vedeckého experimentu (laboratórny a terénny) bude schopný vedecky skúmať a prinášať vlastné návrhy riešenia v oblasti svojej profilácie, identifikovať jadro riešených problémov a formulovať zásadné ciele a postupy výskumu, vyvodzovať závery pre rozvoj teoretického poznania a pre praktické aplikácie.