Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Základné predmety poskytované katedrou:

 • hydrológia
 • vodné hospodárstvo
 • hydropedológia
 • krajinná ekológia
 • úprava a revitalizácia tokov
 • protierózna ochrana krajiny
 • závlahy a odvodnenie
 • manažment povodí
 • rybníky a malé vodné nádrže
 • aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve
 • používania metód CAD v projektovaní

V predmetoch katedry sa s najnovšími poznatkami problematiky poslucháč zoznamuje formou prednášok, na ktoré sa viažu povinné cvičenia. Na nich sa na základe odprednášanej látky a odporúčanej literatúry formou individuálnych zadaní a konzultácií precvičuje prednášaná problematika. Vedomosti poslucháča sa kontrolujú cez zadané individuálne témy a testy.

V komplexných projektoch, ktoré sú vedené individuálne a konkrétne s každým poslucháčom, vychádzajú zadania z praxe a kvalita je posudzovaná a riadená formou diskusie poslucháča a pedagóga. V záujme toho, aby sa študent mohol samostatne pripravovať a pracovať, sa zaviedli sme využívanie výpočtovej techniku na odstránenie prácnosti štatistických spracovaní, možností modelovania a optimalizačných postupov, výpočtových, testovacích a hodnotiacich programov, s využívaním programov GIS a programov typu CAD a vybudovali sme výpočtové laboratórium. V ňom sa práca hodnotí individuálne podľa schopností študenta pracovať s technikou a postupovať v riešení problematiky.

V hodnotení je dôraz je kladený viac na zvládnutie problematiky než na rýchlosť riešenia s cieľom znižovať stres u študenta.