Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Projekt  Názov projektu Obdobie riešenia  Garant projektu
APVV-18-0347  Zmeny klímy a prírodné riziká:zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát 2019 - 2022  Szolgay Ján, prof. Ing. PhD.
APVV-15-0497  Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodiach 2016 - 2020  Szolgay Ján, prof. Ing. PhD.
APVV-15-0425  Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatických podmienkach 2016 - 2019  Szolgay Ján, prof. Ing. PhD.
APVV-15-0489  Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine 2016 - 2019  Čistý Milan , prof. Ing. PhD.
APVV-0015-10  Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja 2011- 2014  Kohnová Silvia , doc. Ing., PhD.
APVV-0139-10  Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu 2011 - 2014  Skalová Jana, doc. Ing., PhD.
APVV-0496-10  Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie 2011 - 2014  Szolgay Ján, prof. Ing. PhD.
APVV-0303-11  Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR 2011 - 2014  Hlavčová Kamila, doc., Ing. PhD.

 

VEGA Grant  Názov projektu  Obdobie riešenia  Garant projektu
1/0891/17  Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny  2017 - 2020  Hlavčová Kamila, Prof., Ing. PhD.
1/0776/13  Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarity  2013 - 2016  Szolgay Ján, prof. Ing. PhD.
1/0710/15  Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach  2015 - 2018  Kohnová Silvia , prof. Ing., PhD.
 1/0665/15  Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine  2013 - 2017  Čistý Milan, prof. Ing. PhD.
1/0625/15  Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií  2013 - 2017  Macura Viliam, prof. Ing., PhD.
1/1044/10  Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny  2011 - 2014  Milan Čistý, doc.. Ing. PhD.
1/0243/11  Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy  2011 - 2014  Macura Viliam, prof. Ing., PhD.