Prejsť na obsah
Katedra architektúry

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020 - 2. KOLO

 2. STUPEŇ ŠTÚDIA, ODBOR I-PSA

2. kolo prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 10. augusta 2020
Termín  konania talentovej skúšky (len študijný program PSA): 24. augusta 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 25. augusta 2020

 

Do 10.08.2020  odovzdajú uchádzači u Ing. arch. Alexandra Topilina (KARCH)
( topilinalexander@gmail.com ) mailom PORTFÓLIO vo formáte *.pdf (maximálna veľkosť
15 MB)

Talentové skúšky pozostávajú z odovzdania portfólia zloženého z troch častí:
 
1. ateliérová tvorba prednostne z AT1 (rodinný dom)

 
2. ateliérová tvorba prednostne AT2 (bytový dom)

 
3. bakalárska práca na Katedre architektúry alebo iná vhodná práca ktorú vypracoval
uchádzač (napríklad kresba, maľba, skica, model, grafický návrh, študentská súťaž,
architektonický návrh s praxe na ktorom sa uchádzač podieľal a podobne)

 

Výsledky bakalárskeho štúdia sú hodnotené na základe výsledkov štátnej skúšky
a váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium. 

 Výsledok talentovej skúšky a poradie umiestnenia bude uchádzačovi oznámené
prostredníctvom e-mailu. 

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie pre
inžinierske štúdium.