Prejsť na obsah
Katedra architektúry
  Radlinského 11, blok C, 5. posch., 810 05 Bratislava
  Vedúca katedry: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
  Tel.: 592 74 545, 646
  E-mail: jarmila.husenicova@stuba.sk
  www.svf.stuba.sk/karch
Katedra architektúry vznikla ako profilová katedra študijného odboru pozemné stavby a architektúra v roku 1996. Jej predchodcom bolo od roku 1990 oddelenie architektúry na Katedre konštrukcií pozemných stavieb.
Zameranie architekt ukončili prví absolventi v roku 1995. I za pomerne krátke obdobie oddelenie, v súčasnosti už katedra, dosiahla významné úspechy v architektonickej výučbe s hlavným dôrazom na ateliérovú tvorbu. Jej výsledky sú dokumentované na výstavách študentských prác odboru architektúra a pozemné stavby, ktorých garantom je Katedra architektúry. Výstava je spojená s udeľovaním sponzorských cien v odboroch bytových stavieb, občianskych stavieb a Ceny dekana Stavebnej fakulty.
Obsahová náplň pre zameranie architekt prešla prestavbou, aby sa prispôsobila podmienkam architektonických škôl v rámci Európskej únie. Výučba je zároveň koordinovaná pre podmienky praxe, s dôrazom na vedomosti potrebné pre získanie odbornej spôsobilosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného inžiniera, v odboroch projektovania pozemných stavieb, interiéru stavieb a stavebného dizajnu.