Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Analýza konfigurácie vytyčovania modulových osí stavebného objektu
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Juraj Breza
Zber 3D údajov s využitím technológie Trimble VISION
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Marián Kliman
Spracovanie meraní geodetickej siete v lokalite Gabčíkovo
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Milan Muňko
Určovanie pretvorení stien železobetónovej nádrže použitím TLS
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Peter Špánik
Dokumentácia katakomb pod kostolom sv. Františka Xaverského v Trenčíne
    Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Michal Čechovský
Pozorovanie rovinných posunov metódou časovej základnice
    Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Jozef Petráš
Využiteľnosť laserového skenovania pre pamiatkovú dokumentáciu kostolov
    Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Natália Pirohová
Využitie moderných technológií pri meraní polohopisu a výškopisu
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Radoslav Radványi
Geodetické metódy merania posunov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Vladimír Holíček
Testovanie rotačných laserových prístrojov podľa STN ISO 17123
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Matej Piliar
Aplikácia digitálnych nivelačných prístrojov pri umelom osvetlení nivelačných lát
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Martin Kršiak
Monitoring pretvorenia oceľovej konštrukcie mosta
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Magdaléna Igondová
Určenie geometrických parametrov testovacieho telesa v laboratórnych podmienkach
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Michal Hlavina
Účelová mapa vybraných objektov mosta Lafranconi cez Dunaj v Bratislave
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Jozef Nemec
Určenie parametrov výškovej siete
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Ján Badžgoň
Analýza priestorových posunov mostného objektu
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Gabriel Džačovský
Automatizované meracie systémy na určovanie posunov a pretvorení stavebných objektov
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Richard Reichel
Posúdenie presnosti trigonometrickej nivelácie
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Lucia Goridková
Testovanie bezhranolového merania dĺžok prístroja Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Juraj Kapusta
Meranie a analýza zvislých posunov podpier objektu č. 203 Mosta Apollo v Bratislave
    Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Eva Steranková
Meranie a vyhodnotenie vodorovných posunov metódou zámernej priamky na VD Gabčíkovo
    Vedúci: Ing. Štefan Lukáč Riešiteľ: Katarína Gurová
Využitie mobilných telefónov s integrovanou kamerou pre digitálnu fotogrametriu
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Juraj Očkay
Projekt merania zvislých posunov mostných objektov
    Vedúci: Ing. Anna Súčiková Riešiteľ: Filip Jurga
Stabilita vzťažných bodov pri meraní zvislých posunov
    Vedúci: Ing. Anna Súčiková Riešiteľ: Ján Mikuš
Súradnicové riešenie osi komunikácie 
    Vedúci: Ing. Anna Súčiková Riešiteľ: Viktor Okres

<- Späť

Posúdenie presnosti trigonometrickej nivelácie